Emri i Lëndës : Sisteme të Informimit dhe Komunikimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 141-1 E 1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda ka për synim kryesor të pajisë studentët me njohuri rreth sistemeve informatike dhe simdomos atyre të informimit e komunikimit.
Objektivat Aftësitë teknike dhe praktike të perftuara nga kjo lëndë përfshijnë njohurite mbi sistemet e softwareve aplikative si spreadsheet, prezantime dhe dhe databaza te faqeve të internetit. Në përfundim të kursit studentet do te dinë të përdorin internetin, postën elektronike dhe blogjet si mjete te komunikimit dhe informimit
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përdorimi i Word-it për përpunimin e dokumentave dhe teksteve
2Përdorimi i Word-it për përpunimin e dokumentave dhe teksteve
3Përdorimi i spreadsheet-eve për përpunimin e të dhënave
4Përdorimi i spreadsheet-eve për përpunimin e të dhënave
5Krijimi i prezantimeve të ndryshme
6Krijimi i prezantimeve të ndryshme
7Përdorimi i Outlook për administrimin e punëve
8Provim Gjysmëfinal
9Përdorimi i Outlook për administrimin e punëve
10Përdorimet e gjera të email-it
11Përdorimet e gjera të email-it
12Bloget, rrjetet sociale si mjete për informim e komunikim
13Krijimi i nje web page bazë
14Krijimi i nje web page bazë
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Përdorimi i programeve të MS Office
2Përdorimi i internetit si mjet komunikimi dhe burim informacioni
3Njohuri bazë për krijimin e një web page
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte330
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 313
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 177
Ngarkesa totale e orëve 132
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.28
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)