Emri i Lëndës : Morfologji e Gjuhës Angleze
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 113-1 B 1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Nëpërmjet kursit të morfologjisë së gjuhës Angleze studentët fitojnë njohuri që do ta bëjnë atë më të ndërgjegjshëm në përdorimin e saktë të formave gramatikore të kësaj gjuhe, të konsolidojnë njohuritë gramatikore të fituara, dhe t'i lartësojnë ato nga pikëpamja cilësore, si dhe të aftësohen për të bërë përgjithësime teorike të domosdoshme për një specialist në këtë fushë.shë.
Objektivat - Të pajisë studentin me njohuri mbi strukturën morfologjike të gjuhës Angleze - Të qartësojë format problematike për studentët Shqipëtarë - Të mundësojë përdorimin e saktë të gjuhës Angleze nga studentët
Programi i Lëndës
JavaTema
1Cfarë është gramatika, llojet e gramatikës, Fjalëformimi
2Emrat, Emrat e panumërueshëm.
3Emrat
4Numrat, Format e parregullta në shumës , Emra që shprehin sasi , Gjinia
5Foljet, Foljet kryesore, Foljet Modale
6Format passive dhe aktive te foljeve
7Përsëritje
8Provim Gjysmë-semestral
9Koha dhe foljet
10Foljet Modale
11Të përshkruajmë objekte : Mbiemrat
12Ndajfoljet
13Përemrat
14Ushtrime
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të përvetësojë funksionin e morfemave gramatikore dhe derivative në gjuhën Angleze
2Të njohë strukturën morfologjike të gjuhës
3Të përdorë saktësisht strukturat e mësuara
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 11414
Provimi final 11414
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 118
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.72
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)