Emri i Lëndës : Sisteme të Informimit dhe Komunikimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 141-1 A 1 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda ka për synim kryesor të pajisë studentët me njohuri rreth sistemeve informatike dhe sidomos atyre të informimit e komunikimit.
Objektivat Të pajisë studentin me njohuri mbi sistemet e softwar-eve aplikative si spreadsheet, presentation dhe database. Të mundësojë përdorimin e internetit e maileve dhe blogjeve si mjet komunikimi dhe informimi.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Një histori e shkurtër e kompjuterave
2Hyrje në pajisjet kompjuterike
3Hyrje në sisteme operative
4Hyrje në rrjetat kompjuterike dhe siguria e tyre
5Procedurat e operimit dhe sigurisë në punë
6Suporti i pajisjeve afishuese
7Instalimi dhe konfigurimi i komponentëve periferikë
8Provimi gjysmëfinal
9Menaxhimi i komponentëve të sistemit
10Menaxhimi i pajisjeve të ruajtes së informacionit
11Menaxhimi i printerave dhe pajisjeve multifunksionale
12Menaxhimi i pajisjeve digjitale të lëvizshme
13Teknologjitë e rrjetit
14Siguria, kërcënimet, pikat e dobëta dhe kontrolli i tyre
15Përmbledhje
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Identifikimi i komponenteve kompjuterike, pajisjeve, memorjeve, pajisjeve mobile.
2Identifikimi i sistemeve operative PC, mobile dhe veglave per menaxhimin e tyre
3Identifikimi i rrjetave kompjuterike, komponenteve, vetive te tyre dhe koncepteve baze te sigurise
4Identifikimi i veglave te punes per mirembajtjen e pajisjeve te TIK, praktikave me te mira te riparimit, sigurise ne pune dhe mbrojtjes se ambjentit.
5Instalimi, konfigurimi dhe riparimi i problemeve kryesore te pajiseve te afishimit te figures.
6Instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve hyrese, pajisjeve dalese te informacioni dhe kartave shtese.
7Identifikimi i rendesise se komponenteve te motherboard, qellimit dhe vetive te tyre. Instalimi i tipeve te ndryshme te CPU dhe metodave te frohjes. Zgjidhja e problemeve kryesore te lidhura me motherboard dhe CPU
8Identifikimi i tipeve te ndryshme te RAM dhe funksioneve te tyre. Instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve te memorjes. Konfigurimi i parametrave te BIOS/UEFI. Zgjidhja e problemeve te Hard Drive dhe sistemeve RAID.
9Identifikimi i rrjetave kompjuterike, karakteristikave te tyre, resurseve dhe protokolleve te perdorura.
10Instalimi dhe konfigurimi i komponenteve te brendshem dhe te jashtem te laptopeve dhe pajisjeve mobile.
11Instalimi, konfigurimi dhe mirembajtja e pajisjeve te printimit.
12Identifikimi i kercenimeve te sigurise per pajisjet PC dhe mobile. Aplikimi i metodave te duhura per parandalimin dhe eleminimin e kercenimeve.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final30
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final70
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 188
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 11515
Ngarkesa totale e orëve 133
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.32
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)