Emri i Lëndës : Gjuhë Spanjolle I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
SFL 201-1 D 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Spanish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë ka si qëllim të prezantojë funksionet më themelore të gjuhes, si gramatikën dhe fjalorin që ka të bëjë me të, në mënyrë që nxënësi të mund të ndërveprojë në situata të thjeshta në spanjisht. Deri në fund të semestrit nxënësi do të jetë i aftë të kuptojë shprehi që kanë të bëjnë me jetën e përditshme, por edhe të pyesë e të përgjigjet për gjëra të thjeshta. Gjithashtu, mund të marrë dhe të japë informacion për sa i përket nevojave të menjëhershme me anë të fjalive të thjeshta.
Objektivat Deri në fund të semestrit, nxënësi do të ketë arritur objektivat e mëposhtme. Leximi Të kuptojë tekste të thjeshta, si emrat, fjalët dhe fjalitë që përdoren në jetën e përditshme. Të nxjerrë kuptimin e përgjithshëm të teksteve informative dhe të përshkrimeve të thjeshta dhe themelore. Kuptimi Të kuptojë fjalët më të rëndësishme të dialogjeve të shkurtra dhe të sakta. Të kuptojë udhëzimet të shkurtra dhe të thjeshta. Të të shprehurit Të shprehet duke përdorur informacion të thjeshtë rreth personave dhe vendeve. Të përshkruajë veten, shtëpinë dhe punën. Shkrimi Të shkruajë fjali rreth vetes, familjes dhe personave të tjerë, si punët ashtu dhe shtëpitë e tyre.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantimi i lëndës dhe temat e saj. Si të përshëndesësh dhe të prezantohesh. Si të pyesesh për emrat dhe mbiemrat. Identifikimi i kombësive.
2Alfabeti. Koha e tashme e mënyrës dëftore e foljeve: Jam, Kam, Punoj, Quhem (ser, tener, trabajar, llamarse). Përemrat vetorë. Gjinia dhe numri i mbiemrave. Përemrat pyetës.
3Vendet dhe kombësite. Numrat nga 1 deri në 100. Profesionet dhe gjuhët. Emrat dhe mbiemrat spanjolle dhe të Amerikes Latine.
4Të pyesësh dhe të japësh adresën. Të përshkruash objekte dhe vende të ndryshme. Koha e tashme e mënyrës dëftore e foljeve të rregullta. Format Ti/ Ju (tú/Vd.), përdorimi dhe zgjedhimi i tyre. Gjinia dhe numri i emrave. Nyjet e përcaktuara.
5Klasa. Ngjyrat. Fjalori që ka lidhje me vendet. Struktura e shtëpiseë dhe mobiljet.
6Përshkrimi i personave. Shprehja e pronësisë. Përshkrimi i rrobave. Përemrat dhe mbiemrat pronor. Jam, Kam, Mbaj. Nyjet e papërcaktuara. Familja. Veshjet dhe rrobat e ndryshme. Aparenca fizike. Familja e vërtetë spanjolle.
7Transporti në Spanjë. Krishtlindjet në Spanjë. Qendrat tregtare dhe të zbavitjes. Mjetet e transportit.
8Provimi gjysmefinal
9Krahasimet. Foljet: Të Nevojitet, Dua, Preferoj + infinitiv/emer. Parafjalet: ne / tek + foljet e levizjes (en / a + verbos de movimiento).
10Pse dhe për çfarë. Shprehja e dëshirave, nevojave dhe preferencave. Të pyesësh dhe të japësh të dhëna mbi vende të ndryshme.
11Të pyesësh dhe të thuash orën. Përshkrimi i zakoneve të përditshme. Shprehja e shpeshtësisë. Foljet e parregullta në kohën e tashme, mënyra dëftore. Foljet refleksive. Ndajfoljet e kohës.
12Aktivitetet e përditshme. Muajt. Ditët e javës. Zakonet dhe stereotipet në Spanjë dhe të spanjollëve. Gjuha jo verbale.
13Shprehja e preferencave dhe shijeve personale. Shprehja e aprovimit dhe mosaprovimit. Si të japësh porosinë në një lokal apo restorant. Foljet: pelqej, mahnitem, dhemb. Përemrat e pacaktuar. Ndajfoljet: edhe / as (también / tampoco).
14Zbavitja. Ushqimet. Pjeset e trupit. Sëmundjet. Gastronomia spanjolle. Lokalet në Spanjë. Të rinjtë dhe aktivitetet e zbavitjes / argëtimit.
15Përsëritje e përgjithshme e temave të trajtuara dhe ushtrime për përgatitjen e provimit përfundimtar.
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të kuptojë tekste të thjeshta, si emrat, fjalët dhe fjalitë që përdoren në jetën e përditshme. Të nxjerrë kuptimin e përgjithshëm të teksteve informative dhe të përshkrimeve të thjeshta dhe themelore.
2Të kuptojë fjalët më të rëndësishme të dialogjeve të shkurtra dhe të sakta. Të kuptojë udhëzimet të shkurtra dhe të thjeshta.
3Të shprehet duke përdorur informacion të thjeshtë rreth personave dhe vendeve. Të përshkruajë veten, shtëpinë dhe punën.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 188
Provimi final 11414
Të tjera 2714
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)