Emri i Lëndës : Përkthim Terminologjie
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 342-1 C 6 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kombinimi i teorisë me praktikën
Objektivat Ngritja e nivelit dhe kompetencave gjuhësore tek studentët
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përkthimi i terminologjisë. Llojet e teksteve terminologjikë. Terminologjia e medias, lloje e karakteristika
2Fjalorët terminologjikë, burimet teknologjike për terminologjinë Praktika përkthimore: Terminologjia e mediave (lajme, raporte, artikuj)
3Organizatat ndërkombëtare dhe diplomacia
4Praktikë përkthimore: Terminologjia e Medias
5Përkthimi i lajmeve dhe artikujve politikë dhe diplomatikë
6Terminologjia Ligjore; vështirësitë e përkthimit të teksteve ligjore dhe rregulloreve akademike
7Praktikë përkthimore: Terminologjia Ligjore (dokumente noteriale)
8Midterm exam
9Praktikë përkthimore: Terminologjia Ekonomike (financë, marketing)
10Përkthimi i teksteve dhe artikujve mbi ekonominë
11Praktikë përkthimore: raportimi i statistikave
12Praktikë përkthimore: Terminologjia shkencore
13Mjedisi, energjia dhe burimet natyrore
14Përkthimi i terminologjisë teknike: manualet dhe teknologjia
15Prezantimet e projekteve
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohja e studentëve me disiplinën e përkthimit
2Pajisja e studentëve me njohuritë bazë në fushën e përkthimit
3Ndërgjegjësimi i studentëve për rëndësinë e përkthimit në ditët e sotme
4Përftimi i kompetencave përkthimore dhe analizës së përkthimit
5Njohja me shpejtësinë e përkthimit të teksteve dhe konkurencën e tregut
6Ngritja e nivelit gjuhësor tek studentët
7Aftësimi i studentëve për të përkthyer tekste të fushave të ndryshme
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize115
Projekte00
Projekte semestrale125
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final75
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final25
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 11313
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)