Emri i Lëndës : Letërsi Angleze II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 216-1 B 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky është një kurs që ka për qëllim prezantimin e studentëve me letërsinë Angleze. Ai mbulon periudhën nga shekulli i tetëmbëdhjetë deri në ditët e sotme. Në këtë kurs do të studiohen tekstet nga zhanra të ndryshëm letrarë si poezi dhe prozë.
Objektivat Të pajisë studentët me njohuri rreth veprave kryesore të letërsisë Angleze sipas një rendi kronologjik. Studentët do të njihen me shkrimtarë të ndryshëm gjatë periudhave të ndryshme letrare si dhe me veprat e tyre më në zë. Në fund të semestrit studentët do t`i nënshtrohen provimit me shkrim për të testuar jo vetëm njohuritë e marra, por kryesisht zotësinë e përdorimit të njohurive në analiza kritike letrare si dhe do të bëjnë me udhëheqje nga pedagogu një prezantim rreth autorëve të zgjedhjes së tyre.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje dhe nje Rishsikim i Periudhave Letrare ne Anglisht
2Periudha Romantike (1785-1832)
3Poezi Romantike nga W. Wordsworth dhe W. Blake
4Poezia Romantike nga Lordi Byron dhe J. Keats
5Shfaqja e Romanit
6Romani Romantik: Krenari e Paragjykim nga Jane Austin
7Romani Romantik: Krenari e Paragjykim nga Jane Austin (vazhdon)
8Provimi Gjysem-semestral
9Hyrje ne Periudhen Viktoriane (1832-1891)s’
10Romani Viktorian: Rrefenja e dy qyteteve nga Charles Dickens
11Romani Viktorian: Rrefenja e dy qyteteve nga Charles Dickens (vazhdon )
12Hyrje ne letërsine moderne
13Letersia Moderniste: Nje dhome per vete nga Virgina Woolf
14Letersia Postmoderne: Duke pritur Godot nga Samuel Beckett
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të identifikojnë dhe gjurmojnë zhvillimet në letërsinë britanike nga fillesat në periudhën moderne, duke shpjeguar lëvizjet letrare, historike , filozofike, shoqërore, dhe teologjike kyçe dhe duke eksploruar se si këto lëvizje janë pasqyruar në letërsinë përfaqësues të kohës.
2Të kuptojnë termat letrarë , tematikën kryesore, dhe parimet kritike dhe t’i përdorin ato për të analizuar vepra të veçanta të letërsisë britanike sipas periudhave kohore të përcaktuara.
3Të shprehin gjithë vizionin / qasjet dhe të kuptuarin në letërsinë dhe kulturën e çdo periudhe duke e analizuar atë përmes një stili të qartë shpjegues.
4Të vlerësojnë letërsinë, gjuhën dhe imagjinatën; të zhvillojnë një pasion për to; të vlerësojmë aftësinë e letërsisë për të shprehur ndjenja, kultivuar imagjinatën, dhe të parashtrojnë faktet si njerëz.
5Të kultivojnë kapacitetin e tyre për të gjykuar vlerën estetike dhe etike të teksteve letrare - dhe të jenë në gjendje të artikulojnë standardet mbi të cilën mbështeten vendimet e tyre; të vlerësojnë përdorimin shprehës të gjuhës si një veprimtare themelore dhe mbështetëse e njeriut e cila e përgatit lexuesve dhe shkrimtarëve të mësuar.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte00
Projekte semestrale140
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 100
Provimi final 12525
Të tjera 11010
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)