Emri i Lëndës : Hyrje në Gjuhësi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 104-1 A 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs është një hyrje në teorinë dhe metodologjinë e linguistikës, që është studimi shkencor i gjuhës. Studentët do të mësojmë rreth degëve kryesore dhe aplikimeve të linguistikës –fonetikën, fonologjinë, morfologjinë, sintaksën dhe semantikën –duke eksploruar natyrën komplekse të gjuhës së njeriut nga perspektivat biologjike dhe shoqërore. Ne do ta shikojmë diturinë e gjuhës si një element të njohjes së njeriut, dhe do të zhvillojmë aftësitë e nevojshme për të analizuar dhe kuptuar të dhënat linguistike bazë.
Objektivat Studimi shkencor i gjuhës së njeriut. Ky kurs do t’i konsiderojë gjuhët si sisteme të strukturuara të formës dhe kuptimit, duke patur parasysh gjithashtu aspektet biologjike, psikologjike, kulturore dhe shoqërore të gjuhës dhe përdorimit të saj. Kjo pjesë e Studimit të Gjuhës do të fokusohet në marrëdhënien ndërmjet gjuhës dhe edukimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në disiplinën e gjuhësisë veçoritë e gjuhës
2Morfologjia : Studimi i strukturës së fjalës ; morfema
3Morfologjia : analizë në nivel të fjalës; fjale-formimet; para- dhe prapa-shtesimi ( ushtrime të përzgjedhura )
4Sintaksa: analiza e fjalisë
5Sintaksa: analiza e fjalisë
6Fonetika: tingujt e gjuhës
7Fonologjia: struktura e tingujve
8Provim Gjysmëfinal
9Semantika : Studimi i kuptimit gjuhësor
10Semantika : Studimi i kuptimit gjuhësor
11Pragmatika: Studimi i përdorimit të gjuhës
12Pragmatika: Studimi i përdorimit të gjuhës
13Psikolinguistika
14Mësimi i gjuhës te fëmijët
15Projektet e studentëve
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët njihen me konceptet themelore të gjuhësisë
2Studentët pajisjen me njohuritë bazë mbi disiplinat mikro - gjuhësore
3Studentët ndërgjegjësohen mbi çështjet gjuhësore dhe zgjidhjen e ushtrimeve për çdo nëndisiplinë
4Studentët fitojnë kompetencë dhe aftësi të plota në dallimin mes disiplinave
5Studentët aftësohen në analizën dhe gjykimin e hollë në çështjet mikro - gjuhësore
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize115
Projekte120
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final75
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final25
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 2816
Gjysmë finale 188
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 129
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.16
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)