Emri i Lëndës : Sisteme të Informimit dhe Komunikimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 141-3 E 1 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda ka për synim kryesor të pajisë studentët me njohuri rreth sistemeve informatike dhe sidomos atyre të informimit e komunikimit.
Objektivat Të pajisë studentin me njohuri mbi sistemet e softwar-eve aplikative si spreadsheet, presentation dhe database. Të mundësojë përdorimin e internetit e maileve dhe blogjeve si mjet komunikimi dhe informimi.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në sistemin kompjuterik
2Bazat e Hardware
3Bazat e Software
4Vecoritë kryesore të sistemit Windows
5Dosjet, direktoritë dhe skedarët
6Përdorimi i Microsoft Word
7Përdorimi i Microsoft Word
8Provimi gjysmefinal
9Përdorimi i Microsoft Power Point
10Përdorimi i Microsoft Power Point
11Përdorimi i Microsoft Exel
12Përdorimi i Microsoft Excel
13Bazat e rrjetit
14Bazat e rrjetit
15Përsëritje
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Përdorimi i disa programeve të MS Office
2Përdorimi i Windows 10
3Përgatitja e një blogu
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 188
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 11515
Ngarkesa totale e orëve 133
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.32
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)