Emri i Lëndës : Provim përfundimtar/ Punim i diplomës
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 316-2 F 6 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi do të përgatisë studentin në hartimin e nje teze.
Objektivat Objektivat e këtij kursi janë: 1. të përgatisë një kornizë teorike 2. të shqyrtojë studimet aktuale në burime të ndryshme. 3. të gjejë dallimet dhe ngjashmëritë mes studimeve. 4. të përcaktojë kufirin në literaturë. 5. të hartojë një deklaratë 6. të përcaktojë metodat dhe prçcedurat për një studim origjinal. 7. të bëjë dallimet mes modeleve të kërkimit. 8. të diskutojë konceptet e popullsisë. 9. të zgjedhë instrumente të përshtatshme të mbledhjes së të dhënave. 10. Të zbatojë metodat e përshtatshme për analizën e të dhënave. 11. të interpretojë gjetjet në lidhje me letërsinë aktuale 12. klasifikojë të dhënat sasiore dhe cilësore. 13. të përgatisë komentet në të dhënat. 14. ti referohet studimeve të ngjashme dhe të ndryshme në literaturë. 15. do të jetë në gjendje për të krijuar parashikimet në lidhje me rezultatet aktuale 16. të vlerësojë shkallën në të cilën është trajtuar problemi 17. Të shqyrtojë nevojat e së ardhmes 18. Shqyrtojë kufizimet e studimit 19. Të krijojë implikime për të ardhmen, qasje dhe studime kërkimore
Programi i Lëndës
JavaTema
1Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe zhvillimi i sugjerimeve në lidhje me temën
2Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe zhvillimi i sugjerimeve në lidhje me temën
3Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe zhvillimi i sugjerimeve në lidhje me temën
4Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe zhvillimi i sugjerimeve në lidhje me temën
5Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe zhvillimi i sugjerimeve në lidhje me temën
6Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe zhvillimi i sugjerimeve në lidhje me temën
7Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe zhvillimi i sugjerimeve në lidhje me temën
8Provimi gjysmefinal
9Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe zhvillimi i sugjerimeve në lidhje me temën
10Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe zhvillimi i sugjerimeve në lidhje me temën
11Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe zhvillimi i sugjerimeve në lidhje me temën
12Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe zhvillimi i sugjerimeve në lidhje me temën
13Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe zhvillimi i sugjerimeve në lidhje me temën
14Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe zhvillimi i sugjerimeve në lidhje me temën
15Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe zhvillimi i sugjerimeve në lidhje me temën
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera Diskutim, vëzhgimi, studime në terren, ekipi i / grupi i punës, experimente, stërvitjae - praktik,
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të përgatisin një kornizë teorike
2Të shqyrtojnë studimet aktuale në burime të ndryshme
3Të gjejnë dallimet dhe ngjashmëritë mes studimeve
4Të hartojnë një deklaratë
5Të zbatojnë metodat e përshtatshme për analizën e të dhënave.
6Ti referohen studimeve të ngjashme dhe të ndryshme në literaturë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final100
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 000
Provimi final 12121
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)