Emri i Lëndës : Gjuhësi e Aplikuar
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 202-1 A 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs është përpiluar që të pajisë studentët me një mundësi për të reflektuar dhe për të zhvilluar të kuptuarit e tyre të aspekteve teorike dhe praktike të të mësuarit dhe të nxënit të mëtejshëm të gjuhës. Ajo i inkurajon nxënësit të zhvillojnë një bazë të gjerë teorike që reflekton hulumtime aktuale më të fundit brenda gjuhësisë së aplikuar dhe disiplinave të përafërta. Përveç kësaj, ky kurs bën lidhjet midis disiplinave të ndryshme që kontribuojnë në njohuritë tona të mësuarit dhe çështjet që lidhen me pedagogjinë dhe të mësuarin e gjuhës.
Objektivat Kursi ka për qëllim: - T’ju japë studentëve një pasqyrë të historisë dhe zhvillimit të gjuhësisë së aplikuar - T’i njohë ata me natyrën ndërdisiplinore të gjuhësisë së aplikuar, - T’i inkurajojë studentët të tregojnë njohuritë e tyre mbi parimet e mësuara - T’i prezantojë me nivele dhe qëllime të përshkrimit të aplikuar - T’i prezantojë ata me mësimdhënien e gjuhës, testimin dhe standardizimin etj
Programi i Lëndës
JavaTema
1Konceptet baze ne Linguistike.
2Mesimdhenia e Gramatikes dhe Gjuhes.
3Teoria Fonologjike dhe Mesimdhenia e Gjuhes.
4Semantika dhe Mesimdhenia e Gjuhes.
5Sociolinguistika dhe Mesimdhenia e Gjuhes.
6Psikologjia dhe Mesimdhenia e Gjuhes.
7Teorite e te rriturve dhe Strategjite e femijeve ne mesimin e nje gjuhe.
8Provim Gjysmëfinal
9Pershkrimi dhe keshillimi.
10Gjuhet ne ditet e sotme.
11Mesimdhenia e Gjuhes Angleze.
12Gjuha dhe Komunikimi.
13Konteksti dhe Kultura.
14Mesimi I nje gjuhe te dyte.
15Udhezimet e shkuara, te tashme dhe te ardhme.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kuptimi i koncepteve të gjuhësisë se aplikuar.
2Analizimi i teorive të mesimëdhënies dhe mesimënxënies të një gjuhe të dytë.
3Aftësimi i të qenurit në gjendje për të punuar një projekt në këtë fushë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize120
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 166
Gjysmë finale 155
Provimi final 188
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)