Emri i Lëndës : Hyrje në Psikologji
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSY 101-1 A 1 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs do të jetë një hyrje e shkurtër dhe selektive e temave të psikologjisë bashkëkohore. Temat që do të mbulohen janë të ndryshme, duke mbuluar metodat shkencore të hulumtimit në psikologji, të mësuarit, zhvillimit konjitiv dhe social, sjellje sociale, personalitetin, dhe çrregullime psikologjike dhe trajtimin e tyre.
Objektivat Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje të: Kuptojnë fjalorin dhe konceptet e psikologjisë. Kuptojnë hulumtimet mbi të cilat njohuritë e mendimit dhe sjelljes njerëzore janë bazuar. Kuptojnë se si aftësitë e të menduarit kritik janë zhvilluar. Të jetë një konsumator i kujdesshëm dhe analitik i informacionit shkencor ose të bazuar në hulumtime. Të kenë një mirëkuptim më të madh dhe pranojnë të tjerët Përshkruajnë zhvillimet e rëndësishme që çojnë në disiplinën e tanishme të psikologjisë. Përshkruajnë dhe aplikojnë teorinë psikologjike në disa zona të jetës së tij / saj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Eksplorimi i psikologjisë: Të menduarit në mënyrë kritike me shkencën psikologjike
2Psikologjia biologjike
3Ndjesia dhe perceptimi.
4 Natyra, të ushqyerit dhe diversiteti njerëzor
5Ndjesia dhe perceptimi
6Zhvillimi gjatë jetës
7Të mësuarit
8Provim Gjysmëfinal
9Kujtesa
10Të menduarit, gjuha dhe inteligjenca
11Motivimi
12Emocionet, stresi dhe shendeti
13Personaliteti
14Çrregullime psikologjike
15Terapitë
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të kuptuarit e koncepteve bazë në fushën e psikologjisë
2Kuptimi i psikologjisë si një fushë shkencore.
3Kuptimi i metodologjisë shkencore dhe kërkimore në psikologji
4Përshkrimi dhe aplikimi i teorive psikologjike në jetën e përditshme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 199
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)