Emri i Lëndës : Sintaksë e Gjuhës Angleze
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 213-1 B 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs meret me studimin e karakteristikave themelore të sintaksës se gjuhes angleze. Kategorite gramatikore, frazat dhe fjalitë janë diskutuar në lidhje me format dhe funksionet. Studentët do te studiojne strukturat e fjalive një sërë kontekstesh. Këto struktura do të ndihmojë nxënësit të kuptojnë dhe të komunikojnë më mirë në situata te ndryshme
Objektivat - Të pajisë studentin me njohuri mbi strukturën sintaksore të gjuhës Angleze - Të qartësojë çështjet problematike të Anglishtes për studentët Shqipëtarë - Të mundësojë përdorimin e saktë të gjuhës nga studenti
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në lëndën e sintaksës.
2Sintaksa si shkencë-Metoda shkencore.
3Zgjedhje e teorive për sintaksën.
4Përcaktimi i pjesëve të ligjeratës.
5Pjesët kryesore të ligjeratës (emrat, foljet, mbiemrat, ndajfoljet).
6Pjesët kryesore të ligjeratës (emrat, foljet, mbiemrat, ndajfoljet).
7Nënkategoritë dhe karakteristikat.
8Provim gjysmëfinal.
9Pjsët e tjera të ligjeratës.
10Mardhëniet strukturore.
11Teoria detyruese.
12Një teori e unifikuar e lëvizjes.
13Tema të avancuara.
14Gramatika e strukturës shprehore.
15Përsëritje.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të njohë dhe të dijë funksionin e fjalëve në formimin e fjalisë në gjuhën angleze.
2Të njohë dhe dijë strukturën sintaksore të gjuhës.
3Të përdorë saktësisht strukturat e mësuara.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize120
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 133
Provimi final 166
Të tjera 11212
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)