Emri i Lëndës : Stilistikë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 222-1 B 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs synon të afrojë studentët me leximin e e stileve të shkrimit. Studentët duhet të njihen me stilin e gjuhës dhe se si kjo rezulton nga faktorët intralinguistikë siç janë autori, historiku, zhanri etj.
Objektivat Studentët duhet të kuptojnë se si vëzhgime nga gjuhësia mund të aplikohen në analizën e teksteve letrare, por jo vetëm, me qëllim që të shpjegojnë kuptimësinë e tekstit dhe se çfarë efektesh interpretuese kanë tekste të tilla tek lexuesi.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Mësimi 1: Çfarë është Stilistika? Zhvillimet në Stilistikë; A ka një 'gjuhë letrare'? Gjuha dhe letërsia (Roger Fowler dhe F.W. Bateson)
2Mësimi 2: Stilistika dhe nivelet e gjuhës; Nivelet e gjuhës në punë: shembnull nga poezia; Stili, regjistri dhe dialekti; Stili në vepra (Katie Ëales)
3Mësimi 3: Gramatika dhe stili; Stilet në fjali: zhvillimi dhe ilustrimi; Gramatika dhe zhanri: një studim i shkurtër i periudhës së imazheve; Të mësosh gramatikë dhe stil (Ronald Carter)
4Mësimi 4: Ritmi dhe metri; Interpretimi i modeleve të tingullit; Stilet në një poezi :znulimet; Tingulli, stili dhe onomatopeja (Derek Attridge)
5Mësimi 5: Stilistika narrative; Zhvillimet në tregimet strukturore; Një model sociolinguistik i tregimit; Ndryshimet e stilit në tregim (Mick Short)
6Mësimi 6: Stili si zgjedhje; Stili dhe lidhja midis foljeve; Marrëdhënia, karakteristikat dhe zhanret letrare; Marrëdhënia në punë
7Përsëritje
8Provim Gjysmëfinal
9Mësimi 7: Stili dhe këndvështrimi; Qasjet në këndvështrime; Zbulimet e këndvështrimeve në tregimet e trilluara; Këndvështrimi
10Mësimi 8: Prezantimi i ligjëratës dhe mendimit; Teknikat e ligjëratës dhe prezantimi i mendimeve; Projekt në ligjëratë dhe prezantimin e mendimeve
11Mësimi 9: Dialogu dhe diskutimi; Dialog në dramë; Studimi i dialogut; Diskutime rreth letërsisë(Mary Louise Pratt)
12Mësimi 10: Stilistika kognitive; Zhvillimet në stilistikën kognitive; Stilistika kognitive në punë; Stilistika kognitive (Margaret Freeman)
13Mësimi 11: Metafora dhe metonimia; Stilet e metaforës; Studimi i metaforës në tekste të ndryshme; Stilistika kognitive dhe teoria e metaforës (Peter Stockwell)
14Mësimi 12: Stilistka dhe humori verbal; Stilistika dhe humori verbal (Walter Nash)
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të jenë në gjendje të bëjnë analizën stilistike të një teksti autentik në gjuhën angleze.
2Studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë se cfarë e lidh analizën corpus bazë me përpjekjet më cilësore të së shkuarës dhe mënyrën sesi stilistika kognitive është e lidhur në përgjithësi me kritikën letrare
3Studentët do të jenë në gjendje të identifikojnë principet thelbësore të stilistikës dhe të shpjegojë sesi këto janë reflektuar në kërkimin aktual.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final20
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final80
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 199
Provimi final 11414
Të tjera 2612
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)