Emri i Lëndës : Leksikologji e Gjuhës Angleze
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 214-1 B 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Përmbajtja akademike e kursit fokusohet jo vetëm në aspektin teorik, por edhe nëpërmjet ilustrimeve sistematike të ushtrimeve për çdo temë, duke e bërë të mundur për të dalë nga mundësitë më të mira të përdorimit të shtresave të ndryshme leksikore, përkatësisht fjalët me shumë kuptime, sinonimet, librat leksikor dhe dhe bashkepunues, njësitë frazeologjike, etj . Aftësitë teknike dhe praktike të fituara përmes këtij kursi përfshijnë një përshkrim sistematik të gjuhës angleze lidhur me çështjet dhe origjinën e tyre, formimin, strukturën semantike, dhe klasifikimin e fjalorit që i përkasin grupimeve të ndryshme si dhe rimbushjes së fjalorit anglez. Aftësitë më të zhvilluara intelektuale janë problemet themelore lekskologjike dhe leksikografke në kurs, meta-gjuha dhe fenomenet leksikografikel.
Objektivat Metodologjitë kryesore përmes të cilave studentët do të përfitojnë ,përfshin angazhimin e studentëve me njohuritë leksiko-frazeologjike të gjuhës, dhe ndihma në trajnimin e tyre për përdorimin e duhur të mjeteve leksikore të shprehjes. Aftësimi i studentëve në përpunimin e të gjitha koncepteve themelore të studimit leksikologjikl. Aftësimi i studentëve për të analizuar çështjet kryesore që kanë të bëjnë me teorinë e të folurit, si dhe nocionet e kategorive themelore të leksikologjisë, si larmia e kuptimeve të fjalëve, homonimet, sinonimet, antonimet.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Gjuha, Gjuhësi dhe leksikologji, Qëllimet dhe Rëndësia e kursit
2Çfarë është një Word? Fjala Item leksikor, i Fjalorit të Përgjithshëm, Sound dhe Kuptimi
3Zhvillimi i angleze Fjalorit
4Struktura morfologjike
5Fjala-formacion I: Proceset maxhor
6Fjala-formacion II: Proceset vogla
7Ndryshimet në Kuptimi
8Provim Gjysmëfinal
9Konservatizëm dhe Motivimi, motivimi onomatopeik, motivimi morfologjike, motivimi semantik
10Motivimi logjik, Motivimi dhe Kultura
11Llojet e Word Kuptimi; Gramatikore, leksikore, konceptuale, shoqerues
12Marrëdhëniet kuptim; Hyponymy, sinonimi, Antonymy, Homonymy
13Marrëdhëniet kuptim; Hyponymy, sinonimi, Antonymy, Homonymy
14Amerikan për përkthim
15Rishikimi dhe përgatitja për finale
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kuptimi dhe përdorimi i njësive frazeologjik.
2Njohja e diversitetit dhe ndryshimi i kuptimeve të fjalëve. Kuptimi i sinonime, antonyms, homonyms, etj
3Për të kuptuar funksionet e Morphemes në për përkthim Gjuhës
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 11515
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)