Emri i Lëndës : Letërsi Angleze II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 216-1 B 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky është një kurs që ka për qëllim prezantimin e studentëve me letërsinë Angleze. Ai mbulon periudhën nga shekulli i tetëmbëdhjetë deri në ditët e sotme. Në këtë kurs do të studiohen tekstet nga zhanra të ndryshëm letrarë si poezi dhe prozë.
Objektivat Të pajisë studentët me njohuri rreth veprave kryesore të letërsisë Angleze sipas një rendi kronologjik. Studentët do të njihen me shkrimtarë të ndryshëm gjatë periudhave të ndryshme letrare si dhe me veprat e tyre më në zë. Në fund të semestrit studentët do t`i nënshtrohen provimit me shkrim për të testuar jo vetëm njohuritë e marra, por kryesisht zotësinë e përdorimit të njohurive në analiza kritike letrare si dhe do të bëjnë me udhëheqje nga pedagogu një prezantim rreth autorëve të zgjedhjes së tyre.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Poezia Romantike: Byron; Burns, Blake, Shelley; Keats; (poezi të përzgjedhura)
2Poezia Romantike: R. Burns: A red, red rose, My heart’s in the highlands; W. Wordsworth: Simon Lee; I wandered lonely as a cloud ; P.B.Shelley: Ode to the west wind, The cloud; J. Keats: Ode to a nightingale ; _analizë
3Poezia Viktoriane: Browning; Bronte; Wordsworth; (poezi të përzgjedhura)
4Poezia Viktoriane: E.B. Browning: A year spinning, Aurora Leigh; Vs.Emily Bronte: Death! that struck when I was most confiding, I’m happiest when most away _analizë
5Poezia Viktoriane: A. Lord Tennyson: The lady of Shalott; Rudyard Kipling : If _analizë
6Proza romantike: M. Shelley: Frankenstein _analizë
7Proza e fundshekullit 19: modernisti i parë: O. Wilde: The importance of being Ernest _analizë
8Letërsia në luftrat botërore : Shekulli i 20të: autorë dhe vepra; teknika e ‘Stream of Consciousness’
9Letërsia moderne : Drama e G.B. Shaw: Mrs Warren’s profession _analizë
10Letërsia moderne : Romani i J. Conrad: Heart of Darkness_analizë
11Letërsia moderne : Tregimet: V. Woolf: A profession for women _analizë
12Poezia e shek 20te : W.B. Yeats: The Lake Isle of Innisfree, The Wild Swans at Coole, The Rose of the World, Adam's Curse _analizë
13Poezia e shek 20te : T.S Eliot: The Love Song of J. Alfred Prufrock, The Waste Land _analizë
14Përsëritje
15Kuiz përmbledhës i poezive (rrymat Romantike _ Viktoriane _ Moderne)
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të identifikojnë dhe gjurmojnë zhvillimet në letërsinë britanike nga fillesat në periudhën moderne, duke shpjeguar lëvizjet letrare, historike , filozofike, shoqërore, dhe teologjike kyçe dhe duke eksploruar se si këto lëvizje janë pasqyruar në letërsinë përfaqësues të kohës.
2Të kuptojnë termat letrarë , tematikën kryesore, dhe parimet kritike dhe t’i përdorin ato për të analizuar vepra të veçanta të letërsisë britanike sipas periudhave kohore të përcaktuara.
3Të shprehin gjithë vizionin / qasjet dhe të kuptuarin në letërsinë dhe kulturën e çdo periudhe duke e analizuar atë përmes një stili të qartë shpjegues.
4Të vlerësojnë letërsinë, gjuhën dhe imagjinatën; të zhvillojnë një pasion për to; të vlerësojmë aftësinë e letërsisë për të shprehur ndjenja, kultivuar imagjinatën, dhe të parashtrojnë faktet si njerëz.
5Të kultivojnë kapacitetin e tyre për të gjykuar vlerën estetike dhe etike të teksteve letrare - dhe të jenë në gjendje të artikulojnë standardet mbi të cilën mbështeten vendimet e tyre; të vlerësojnë përdorimin shprehës të gjuhës si një veprimtare themelore dhe mbështetëse e njeriut e cila e përgatit lexuesve dhe shkrimtarëve të mësuar.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize130
Projekte00
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11010
Gjysmë finale 000
Provimi final 12020
Të tjera 11515
Ngarkesa totale e orëve 135
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.4
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)