Emri i Lëndës : Gjuhësi e Aplikuar
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 202-1 A 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs është përpiluar që të pajisë studentët me një mundësi për të reflektuar dhe për të zhvilluar të kuptuarit e tyre të aspekteve teorike dhe praktike të të mësuarit dhe të nxënit të mëtejshëm të gjuhës. Ajo i inkurajon nxënësit të zhvillojnë një bazë të gjerë teorike që reflekton hulumtime aktuale më të fundit brenda gjuhësisë së aplikuar dhe disiplinave të përafërta. Përveç kësaj, ky kurs bën lidhjet midis disiplinave të ndryshme që kontribuojnë në njohuritë tona të mësuarit dhe çështjet që lidhen me pedagogjinë dhe të mësuarin e gjuhës.
Objektivat Kursi ka për qëllim: - T’ju japë studentëve një pasqyrë të historisë dhe zhvillimit të gjuhësisë së aplikuar - T’i njohë ata me natyrën ndërdisiplinore të gjuhësisë së aplikuar, - T’i inkurajojë studentët të tregojnë njohuritë e tyre mbi parimet e mësuara - T’i prezantojë me nivele dhe qëllime të përshkrimit të aplikuar - T’i prezantojë ata me mësimdhënien e gjuhës, testimin dhe standardizimin etj
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në gjuhësinë e aplikuar. Konceptet bazë
2Parashkrimi dhe përshkrimi i gjuhës. Gjuha e fëmijëve
3Gjuhët në botën moderne dhe rritja e gjuhës angleze
4Gjuha angleze dhe lingua franca
5Metodat e mesimdhënies së gjuhës angleze
6Gjuha dhe komunikimi. Kompetencat gjuhësore dhe kompetencat komunikuese
7Ndikimi nga kompetencat komunikuese
8Provim Gjysmëfinal
9Kiltura dhe konteksti. Analiza e ligjëriimit. Pragmatika
10Përkthimi, kultura dhe konteksti
11Gjuha dhe bindjet. Stilistika letrare
12Analiza kritike e ligjëriimit
13Përvetësimi i një gjuhe të dytë
14Korpusi i gjuhësisë
15Vlerësime
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kuptimi i koncepteve të gjuhësisë aplikuar
2Analizimi i teorive të msimëdhënies dhe msimënxënies të një gjuhe të dytë
3Aftësimi i të qenurit në gjendje për të punuar një projekt në këtë fushë
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 060
Gjysmë finale 155
Provimi final 188
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 119
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.76
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)