Emri i Lëndës : Anglishte Biznesi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 255-1 D 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë është hyrje e një praktike bazë të aftësive gjuhësore që theksojnë bazat e shkrimit të biznesit dhe komunikimit oral në kontekste të biznesit.
Objektivat Kursi synon të forcojë shprehitë Gjuhësore dhe zgjerojë fjalorin në fushën e biznesit si negociata, prezantime, nëpërmjet përdorimit të rasteve studimore që bazohen në skenare të vërtetë nga bota e biznesit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje (Përshëndetje/Aspirata/Si të flasësh për veten)
2Aplikime pune/Shkrim Rezyme (Si të shkruash një rezyme/Si të intervistosh)
3Të Intervistosh/Punësim(Studenti do të përgatitet për një punë të caktuar dhe të intervistohet për të)
4Struktura Kompanisë (Të mësosh titujt e punës/si të përshkruash një kompani)
5Marrëdhëniet e Konsumatorëve (Etika profesionale në telefon/Si të zgjidhësh problemet/Të bësh marrëveshjet)
6Mbledhjet (Si të organizosh një mbledhje/të japësh mendime)
7Administrim/Leadership (Të mësosh stilet e administrimit/Teknikat e Leadershipit)
8Provim gjysmëfinal
9Etikat e Biznesit (Korrupsioni/Të drejtat në një ambient biznesi)
10Marketing/Reklamim (Markat/Fushata ndërgjegjësimit/Marketingu efektiv)
11Ideologji/Negociata (Si të identifikosh nevojat pa nje treg shitjesh etj.)
12Negociata (Në grup,studentët do të zgjedhin produktin/si mund të jetë i dobishëm etj.)
13Shkrim Biznesi (Të shkruash një fushatë marketing në grup)
14Prezantime (Fushata në grupe)
15Prezantime (Fushata në grupe)
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të aftësojë studentët të kuptojnë praktikat dhe strukturat e biznesit
2Të aftësojë studentët të diskutojnë për terma/praktika biznesi në Anglisht.
3Studentët do të jenë të aftë të mendojnë në mënyrë kritike dhe të përdorin njohuritë e përftuara në një situatë simuluse në jetën reale.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 188
Provimi final 11414
Të tjera 2714
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)