Emri i Lëndës : Sociolinguistikë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 318-1 B 6 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi synon të njohë studentët me problemet teorike, praktike dhe metodologjike të Sociolinguistikës, si dhe evoluimin e përgjigjeve të këtyre problemeve dhe debateve të vazhdueshme.
Objektivat Të pajisë studentin me njohuri rreth lidhjeve të gjuhës me jetën sociale dhe aspekteve të këtyre lidhjeve.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Sociolinguistika si disiplinë e veçantë
2Ndërveprimi i sociolinguistikës me disiplina të tjera sociale
3Individualizmi dhe konformizmi në Gjuhë
4Varietetet gjuhësore
5Kompetenca komunikative
6Gjuhët në kontakt. Pixhin, kreole.
7Komunikimi dhe gjuha
8Provim gjysmëfinale
9Gjuha dhe seksi
10Bilingualizmi dhe multilingualizmi
11Anglishtja si gjuhë globale
12Anglishtja si gjuhë globale
13Metodat sasiore kërkimore në sociolinguistikë
14Metodat cilësore kërkimore nësociolinguistikë
15Përmbledhje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kuptimi i lidhjes midis përdorimit të gjuhës dhe çështjeve sociale
2Ndikimi i statusit shoqëror në përdorimin e gjuhës dhe anasjelltas.
3Transformimi i gjuhës nga kultura
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize216
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final41
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final59
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 199
Provimi final 11414
Të tjera 2612
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)