Emri i Lëndës : Hyrje në Përkthim
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 341-1 C 5 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Nëpërmjet këtij kursi synohen të paraqiten teori dhe strategji të përkthimit që do ti ndihmojnë përkthyesit e ardhshëm të përballen me situata dhe vështirësi të ndryshme.
Objektivat Në këtë lëndë, studentët do të njihen me metoda, qasje dhe instrumentë, të cilët do të duhet ti përdorin në përkthim, qoftë me gojë dhe me shkrim. Po kështu studentët do të marrin dije dhe nga fusha teorike dhe e kërkimit shkencor në studimet përkthimore.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Konceptet bazë të metodologjisë së përkthimit. Tipologjia e përkthimit
2Përkthimi si akt komunikimi. Përkthimi pedagogjik dhe ai profesional
3Struktura e gjuhës dhe përkthimi
4Analiza e ligjëratës-objekti i proçesit përkthimor
5Përkthimi dhe interpretimi: dy proçese të njëjta dhe të ndryshme
6Përdorimi i instrumenteve ndihmëse në përkthim
7Aftësitë e përkthyesit: të lindura apo të mësuara
8Provim gjysmëfinal
9Qasje përkthimore. Teksti teknik. Kërkimi teknologjik
10Qasje sociokulturore në përkthim
11Qasje kulturore në përkthim
12Përkthimi dhe përshtatja. Përkthimi letrar
13Besnikëria në përkthim. Subjektivizmi i përkthyesit.
14Pedagogjia e përkthimit dhe interpretimit. Vlerësimi profesional
15Kërkime shkencore në disiplinën e studimeve përkthimore
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kuptimi i koncepteve themelore të përkthimit
2Njohuri mbi qasjet kryesore në përkthim dhe interpretim
3Njohuri mbi proçeset dhe llojet e përkthimit
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize110
Projekte39
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final44
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final56
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 339
Gjysmë finale 188
Provimi final 11212
Të tjera 144
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)