Emri i Lëndës : Anglishte Biznesi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 255-1 D 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Studentët do të jenë në gjendje që në mënyrë të pavarur të kryejnë akte komunikuese në gjuhën angleze që tregojnë një ndjenjë shumë të zhvilluar të vetëdijes gjuhësore dhe një zotërim të argumentimit dhe diskursit efektiv social. Veçanërisht, studentët do të jenë në gjendje të komunikojnë rrjedhshëm dhe saktë në anglisht në një shumëllojshmëri të konteksteve të biznesit, si në të folur (p.sh., takime dhe në telefon) dhe në të shkruar (p.sh., letra dhe raporte).
Objektivat Aftësitë në anglisht të dëgjimit, të folurës,leximit dhe shkrimit në biznes ose ambjente të zyrës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Programi. Standartet e Persosmerise Akademike.
2Hyrje ne mentalitetin e biznesit Amerikan.
3Fjalor i edukimit dhe karrieres ne biznes. Perseritje e Koheve te foljeve. Fjalori qe perdoret per rezyme dhe CV.
4Dosja Europass. Te Krijojme nje CV Europass.
5Te shkruajme Leter Reference .
6Intervistim. Te japesh arsye ne intervistim.
7Informacion: Fjalor i sitemeve te informacionit dhe komunikimit; Te krahasojme zgjidhjet dhe te marrim ndihme ; Te telefonuarit.
8Provim Gjysem Semestral
9Cilesi: Fjalor-Cilesi dhe Standarte; Stuktura ne formen Pesore dhe have something done; .
10Prezantimet
11Feedback: Te lexojme rreth skuadres se projektit; Fjalor ne lidhje me menaxhimin e njerezve dhe projekteve; Udhezime, hamendesime, dhe zakone.Te shkruarit e nje Relacioni.
12Si te shesim me teper: Te lexojme rreth “Viral Marketing”; Fjalor ne lidhje me kombinimin e marketingut; Pyetje per te bindur.
13Te lexojme rreth vetefinancimit; “Future perfect” e Ardhme e Perparme dhe “future continuous ” e Ardhme e Vijimesise.Te ngreme Pyetje ne prezantime.
14Kontrolli financiar: Te lexojme rreth llogaritareve; Fjalor ne lidhje me dokumente dhe udhezime financiare; Shkaku, efekti, aftesia, dhe nyjet.
15Si te komunikojme ne mbledhje. Te shkruajme nje procesverbal.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentet do te jene te afte te kuptojne ligjerata te zgjeruara dhe te ndjekin linja komplekse argumetesh ne Anglisht neper intervista, takime, dhe ne telefon.
2Studentet do te jene te afte te lexojne dokumente biznesi ne gjuhen angleze si skica, grafike dhe will be able to read English language business documents such as charts, graphs, and accounting statements.
3Studentet do te jene te afte te kryejne me sukses nje interviste pune ne Anglisht si dhe te bejne prezantime biznesi apo te marrin pjese ne takime.
4Studentet do te jene te afte te shkruajne dokumente biznesi perfshire ketu edhe nje CV Europas dhe leter reference.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte140
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 115
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final75
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final25
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14114
Detyra 14242
Gjysmë finale 111
Provimi final 122
Të tjera 10220
Ngarkesa totale e orëve 127
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.08
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)