Emri i Lëndës : Aftësi Gjuhësore Akademike I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 111-1 B 1 5 0 0 5.00 7
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Silabusi i kësaj lënde gjithëpërfshirëse u ofron studentëve praktikim sistematik të të 4 aftësive, lexim, dëgjim, të folur dhe të shkruar në nivel të përparuar. Inkurajon përmirësimin e aftësisë së të lexuarit nëpërmjet një morie tekstesh dhe artikujsh nga fusha të ndryshme. Seksioni i gramatikës mundëson njohjen dhe praktikimin e strukturave gramatikore komplekse, ndërsa pjesa e fjalorit ndihmon njohjen me fjalorin/terminologjinë kryesore nga një shumëllojshmëri tematikash. Me anë të kësaj lënde studentët mund të arrijnë një nivel më të avancuar të njohurive dhe përdorimit aktiv të gjuhës angleze.
Objektivat Zvillimi i një niveli të avancuar në lexim e dëgjim të teksteve dhe artikujve nga disiplina të ndryshme Përvetësimi dhe përdorimi rrjedhshëm i strukturave dhe fjalorit të avancuar në gjuhën e folur dhe atë të shkruar
Programi i Lëndës
JavaTema
1Stili jetesës, Lexim Fjalori: Veshjet, shprehjet me 'Get'Gramatikë: sjellja e zakonshme: used to, wouldShkrim: Përshkrimi i njerëzveLibri ushtrimeve
2Diskutim per fotografi, shkrimi i nje letre joformale, .
3Pyetjet indirekte, shkrim: si te kerkojme informacion, Degjim: plotesim fjalish, Pjese leximi me pershtatje
4Gramatike: format e foljes, Degjimi: ushtrime me alternativa, Fjaleformimi: parashtesat dhe prapashtesat, Fjalor: sportet, Quiz 1
5Teknologjia, Lexim me alternativa, struktura krahasimore, fjaleformim: prapashtesat,, Pjese degjimi
6Gjuha e folur, diskutim i perbashket, gramatike: nyjet, lexim me alternativa, si te shkruajme nje ese
7Nje tregim i mire, shkrimi i nje kritike libri, fjalor: filmat, gramatike: so and such, fjaleformim: mbiemrat me ed dhe ing
8Provim Gjysmëfinal
9Lexim: plotesim teksti, gramatike: kohet e shkuara, shkrimi I nje tregimi, pjese leximi, parafjalet
10Gramatike: foljet modale te detyrimit, nevojes dhe lejes,fjaleformim: emrat dhe mbiemrat, fjalor: bota e punes
11Marrëdhëniet në familje, lexim: grindje familjare, gramatike: too dhe enough, dëgjim: një intervistë, fjalitë lidhore
12Fjalor: shprehjet me foljen have, pershkrimi i njerezve, karakteri dhe paraqitja, shkrim: pershkrimet, quiz 2
13Paratë, fjalor: shopping, diskutim psikologjia e marketeve, gramatike: kohët e perbera dhe lidhëzat kundershtuese, foja come në shprehje të ndryshme
14Si të shprehim preferencat, diskutim fotosh, udhëtimet, lexim per udhëtimet, gramatike: kohët e ardhme
15Fjalor udhëtimet, dëgjim me alternativa, pjese leximi me alternativa, shkrim eseje, fjaleformim prapashtesat, përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mund të kuptojnë dhe komentojnë tekste komplekse bazuar në argumente të veçanta e me tematikë të ndryshme
2Përdorimi i strukturave gjuhësore specifike dhe strategjive të caktuara ne gjuhën e shkruar
3Arritja e një niveli më të përparuar akademik në yotërimin e gjuhës në tërësi
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 175
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 7
ECTS 7

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)