Emri i Lëndës : Sisteme të Informimit dhe Komunikimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 141-1 E 1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda ka për synim kryesor të pajisë studentët me njohuri rreth sistemeve informatike dhe simdomos atyre të informimit e komunikimit.
Objektivat - Të pajisë studentin me njohuri mbi sistemet e softwareve aplikative si spreadsheet, presentation dhe database - Të mundësojë përdorimin e internetit e maileve dhe blogjeve si mjet komunikimi dhe informimi
Programi i Lëndës
JavaTema
1Bazat e kompjuterit dhe te teknologjise
2Perdorimi i google, gmail dhe google drive
3Përdorimi Microsoft Word
4Përdorimi Microsoft Word
5Përdorimi Microsoft Word
6Perdorimi i Microsoft Publisher
7Provimi gjysmëfinal
8Përdorimi i Microsoft PowerPoint
9Përdorimi i Microsoft PowerPoint
10Përdorimi i Microsoft Excel
11Përdorimi i Microsoft Excel
12Pergatitja e nje web page
13Pergatitja e nje web page
14Bazat e Troubleshooting dhe mirembajtje
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Përdorimi i disa programeve të MS Office
2Përdorimi i internetit si mjet komunikimi dhe burim informacioni
3Njohuri bazë për krijimin e një web page
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale115
Kuize00
Projekte220
Projekte semestrale00
Punë laboratori140
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final75
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final25
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 3824
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 11919
Ngarkesa totale e orëve 137
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.48
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)