Emri i Lëndës : Stilistikë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 222-1 B 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs synon të afrojë studentët me leximin e e stileve të shkrimit. Studentët duhet të njihen me stilin e gjuhës dhe se si kjo rezulton nga faktorët intralinguistikë siç janë autori, historiku, zhanri etj.
Objektivat Studentët duhet të kuptojnë se si vëzhgime nga gjuhësia mund të aplikohen në analizën e teksteve letrare, por jo vetëm, me qëllim që të shpjegojnë kuptimësinë e tekstit dhe se çfarë efektesh interpretuese kanë tekste të tilla tek lexuesi.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje/ Njohuri paraprake/ Analizimi i letërsisë përmes gjuhës: dy fjalime Shekspiriane.
2Metodologjitë për analizën stilistikore: praktikat dhe pedagogjitë. Stilistika e poezisë: Valter De La Mar.
3Leximi kognitiv stilistikor i tipareve retorike në poezinë e Ted Hughes. Roli i mundshëm i stilistikës në polemikën e kritikës letrare.
4Bota tekstuale në poezi/ ikonociteti sintaksor dhe interpretimi i lexuesit në poezinë bashkëkohore.
5Stilistika e dramës: elementet universale.
6“Sheh më mirë, Lir?” të shohim Lirin më mirë. Shqyrtim me bazë korpusin pragmastilistikor tek “Mbreti Lir” i Shekspirit.
7Tipet e aktiviteteve/ përshtatshëmiria dhe përputhshmëria me humorin në diskursin dramatik.
8Provim Gjysmëfinal
9Stilistika e prozës narrative. Stili autorial.
10Rëndësia e brëndshme e tipeve të fjalive dhe frazave për efektin narrativ: ose, si filloi Rrethi i Lutjes i Alis Munrosë.
11Proza detektive, ndërtimi i subjektit dhe manipulimi i lexuesit: kontrolli retorik dhe udhëzimet e shtrembërta kognitive tek Agata Kristi.
12Wmatriksi, konceptet bazë dhe rrëfimtarët tek romani i Julian Barnes`s Talking it Over/ prezantimi i të shkruarit, romani epistolar dhe mendimi i lirë indirekt.
13“të kënaqur nga vertetësia”: disintegrimi i qetë i mendjes paranoide tek The Moustache
14Qasjet e korpusit tek proza letrare: qytetërimi dhe gjuha e trupit tek Krenari dhe Paragjykim
15Gjuha jo-letrare: një shqyrtim stilistikor i kopertinave të gazetës humoristike britanike Private Eye
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët tashmë e dinë cila është vija ndarëse e kësaj disipline si dhe përdorimi i mjeteve praktike me të cilat merret analiza stilistikore.
2Në fund të këtij kursi, studentët dinë se çfarë lidh analizën me bazë korpusin e materialit me përpjeket më cilësore në të shkuarën dhe se si stilistika kognitive lidhet me kritikën letrare në përgjithësi.
3Në fund të këtij kursi, studentët dinë cilat janë parimet themelore të stilistikës dhe se si reflektohen këto në kërikin bashkëkohor.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 199
Provimi final 11414
Të tjera 2612
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)