Emri i Lëndës : Analizë Teksti I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 211-1 B 3 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda Analizë Teksti kurajon një lexim të avancuar dhe shkrimin për një varietet zhanrash në tekst: tregues, raportim, poezi, materiale akademike, artikuj etj. Kjo lëndë kërkon që studentët të arrijnë një nivel të lartë kompetence dhe rrjedhshmëri në të folur dhe të shkruar në gjuhën angleze, në këtë mënyrë 4 aftësi praktike do të zhvillohen në tekstet qe janë studiuar. Detyra: Një ese me simbolet qe janë përdorur në “The Dead” nga James Joyce.
Objektivat -Ti japë studentëve motivim dhe aftësi të kërkuara për një anglishte të avancuar në 4 aftësitë, Student duhet të jenë të sigurt në analizimin e zhanrave të ndryshëm në tekstet e me nivel të avancuar.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Catherine Mansfield, “The Garden Party” Hyrje dhe Përmbajtje
2Catherine Mansfield, “The Garden Party” Informacionet Bazë
3Catherine Mansfield, “The Garden Party” Përmbajtja
4Catherine Mansfield, “The Garden Party” Analizë e detajuar
5 John Donne, “The Canonization” Hyrje
6John Donne, “The Canonization” Informacionet Bazë
7John Donne, “The Canonization” Analizë
8Provim Gjysmëfinal
9James Joyce, “The Dead” Hyrja dhe Përmbajtja
10James Joyce, “The Dead” Informacioni Bazë
11James Joyce, “The Dead” Analizë e Personazheve
12James Joyce, “The Dead” Analizë e Detajuar
13James Joyce, “A little Cloud” Hyrje
14James Joyce, “A little Cloud” Analizë e Personazheve
15James Joyce, “A little Cloud” Analizë e Detajuar
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët arrijnë të flasin, shkruajnë, dëgjojnë dhe lexojnë në një nivel te avancuar.
2Studentët do të motivohen për të patur një sjellje të vazhdueshme ne përvetësimin e gjuhës angleze.
3Studentët do të ndihen rehat në analizimin e një varieteti te gjërë zhanërash.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 133
Provimi final 133
Të tjera 2816
Ngarkesa totale e orëve 114
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.56
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)