Emri i Lëndës : Provim përfundimtar/ Punim i diplomës
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 316-7 F 6 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi do të përgatisë studentin në hartimin e nje teze.
Objektivat Objektivat e këtij kursi janë: 1. të përgatisë një kornizë teorike 2. të shqyrtojë studimet aktuale në burime të ndryshme. 3. të gjejë dallimet dhe ngjashmëritë mes studimeve. 4. të përcaktojë kufirin në literaturë. 5. të hartojë një deklaratë 6. të përcaktojë metodat dhe prçcedurat për një studim origjinal. 7. të bëjë dallimet mes modeleve të kërkimit. 8. të diskutojë konceptet e popullsisë. 9. të zgjedhë instrumente të përshtatshme të mbledhjes së të dhënave. 10. Të zbatojë metodat e përshtatshme për analizën e të dhënave. 11. të interpretojë gjetjet në lidhje me letërsinë aktuale 12. klasifikojë të dhënat sasiore dhe cilësore. 13. të përgatisë komentet në të dhënat. 14. ti referohet studimeve të ngjashme dhe të ndryshme në literaturë. 15. do të jetë në gjendje për të krijuar parashikimet në lidhje me rezultatet aktuale 16. të vlerësojë shkallën në të cilën është trajtuar problemi 17. Të shqyrtojë nevojat e së ardhmes 18. Shqyrtojë kufizimet e studimit 19. Të krijojë implikime për të ardhmen, qasje dhe studime kërkimore
Programi i Lëndës
JavaTema
1Informim-Planifikim
2Nxjerrja e përfundimeve nga rishikimi i literaturës
3Përgatitja e një raporti për projektin mbi bazën e studimeve
4Përcaktimi i literaturës për temën dhe rishikimi dhe planifikimi i temës
5Përcaktimi i literaturës për temën dhe rishikimi dhe planifikimi i temës
6Praktikimi i planit
7Praktikimi i planit
8Praktikimi i planit
9Praktikimi i planit
10Praktikimi i planit
11Praktikimi i planit
12Praktikimi i planit
13Praktikimi i planit
14Praktikimi i planit
15Praktikimi i planit
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera Diskutim, vëzhgimi, studime në terren, ekipi i / grupi i punës, experimente, stërvitjae - praktik,
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në përfundim te kësaj lënde studenti është në gjendje të:Të organizojë fazën e fillimit të zhvillimit të projektit.
2Të kërkojë literaturë rreth projektit mbi bazën e studimeve.
3Të bëjë vëzhgime.
4Të identifikojë situatën problematike.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final100
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 000
Gjysmë finale 000
Provimi final 177
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)