Emri i Lëndës : Shkrim Akademik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 102-2 A 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ku kurs i pajis studentët me strategjitë dhe praktikën e duhur për të qenë të suksesshëm në shkrimet e eseve në nivelin akademik.
Objektivat - Të pajisë studentin me njohuri mbi strategjitë e shkrimit të eseve të tipeve të ndryshme. - Të mundësojë përdorimin nga ana e studentit të proçesit të të shkruarit - Të mundësojë përdorimin e saktë të gjuhës me shkrim
Programi i Lëndës
JavaTema
1Të shkruash për një audiencë akademike. Retorika dhe analiza e zhanërit: ese dhe artikuj.
2Formulimi i tezës. Kontrolli i ideve. Pjesë të një eseje.
3Struktura e paragrafit: tema; shpjegim, fakte, dhe mbështetje; përfundim.
4APA dhe MLA. Citimi dhe referencat e burimeve: duke shmangur plagjiaturën. Të parafrazosh dhe citosh.
5Procesi i shkrimit akademik. Para-shkrim: Brainstorming, zgjedhja dhe tregimi i temës.
6Planifikimi dhe përcaktimi: Forma paralele të rregullit, Vlera të barabarta të rregullit. Shqyrtim.
7Hartimi dhe rishikimi: pikat më të larta dhe më të ulëta të rendit. Marrja e reagimeve të kolegëve.
8Provim Gjysmëfinal
9Ndryshimet. Rendi logjik i ideve. Kohezioni dhe lidhja logjike.
10Zëri dhe stili; Problemet gramatikore. Mekanikë. Formatimi sipas APA / MLA
11Ese argumentuese, krahasimi dhe kontrasti i eseve, ese përshkruese.
12Të shkruash përmbledhje letrare. Lista e referencave dhe bibliografisë
13Kerkime/ Artikuj në gazeta
14Shkrimi i raporteve. Tezë
15Shkrimi i mendimeve personale/ ese
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Sudentët duhet të jenë në gjendje të shkruajnë qartë, tekste të mirë-strukturuara akademike në disa paragrafe, me një shkallë të lartë të saktësisë gramatikore dhe në një stil të përshtatshëm (ese, artikuj, tezë, etj)
2Sudentët duhet të jenë në gjendje të përdorin në mënyrë të përshtatshme një vsariatet të llojeve të argumentit dhe të shfaqin një komandë të fjalorit të përgjithshëm dhe të specializuar
3Sudentët duhet të jenë në gjendje të redaktojnë tekstet e tyre dhe tekstet e të tjerëve, duke i përmirësuar stilistikisht dhe gramatikisht.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte135
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 115
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 133
Gjysmë finale 188
Provimi final 11212
Të tjera 166
Ngarkesa totale e orëve 119
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.76
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)