Emri i Lëndës : Analizë Teksti I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 211-1 B 3 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda "Analizë teksti I" nxit zhvillimin e shprehive që kërkohen të zotërohen nga studentët në nivelin e avancuar. Ky nivel kërkon nga studentët të përdorin strukturën gjuhësore rrjedhshëm dhe saktë në situata shoqërore, të zhvillojnë katër shprehitë e domosdoshme gjatë komunikimit në Gjuhën Angleze. Gjithashtu ata do të ushtrohen të shkruajnë tekste të llojeve të ndryshme, si letra, raporte, artikuj, fletë-palosje, etj.
Objektivat - Të pajisë studentët me njohuri të avancuara mbi leximin, shkrimin, dëgjimin dhe të folurën në gjuhën Angleze. - Të qartësojë çështjet problematike për nxënësit shqiptarë. - Të mundësojë përdorimin e saktë të gjuhës në nivel të avancuar në shkrim dhe të folur
Programi i Lëndës
JavaTema
1Leximi vertikal për marrjen e informacionit. Të kuptuarit e një informacioni të caktuar. Foljet modale. Plotësim aplikimesh.
2Lexim vertikal për marrjen e informacionit. Shkrim i letrave zyrtare. Aktivitete për zgjerim fjalori.
3Lexim horizontal për marrjen e informacionit përkatës. Të kuptuarit e qëndrimit të folësit. Conditionals.
4Transformin fjalish. Gerunds, infinitives
5Fjali të përbëra. Relative Clauses. Plotësim fjalish. Letra formale
6Togëfjalëshat folje emër. Testi cloze. Ushtrime me fjalor
7Format Pasive. Transformin fjalish
8Provim Gjysmëfinal
9Raportime. E ardhmja. Transformim fjalish. Lexim horizontal
10Aftësia për të shprehur opinione. Theksi
11Aftësia për të dialoguar për tematika të caktuara. Fjali të përbëra
12Formim fjalësh. Inversion. Ushtrime me fjalor, Shkrim broshure
13Shkrimi i raporti. Krahasime. Transformimi.
14Korigjimi i gabimeve dhe vetëvlerësimi
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të flasin, shkruajnë, dëgjojnë dhe lexojnë tekste në nivel të avancuar.
2Studentët do të përdorin gjuhën saktësisht në katër shprehitë.
3Studentët do të përdorin Anglishten akademike.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 2510
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)