Emri i Lëndës : Hyrje në Gjuhësi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 104-1 A 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs është një hyrje në teorinë dhe metodologjinë e linguistikës, që është studimi shkencor i gjuhës. Studentët do të mësojmë rreth degëve kryesore dhe aplikimeve të linguistikës –fonetikën, fonologjinë, morfologjinë, sintaksën dhe semantikën –duke eksploruar natyrën komplekse të gjuhës së njeriut nga perspektivat biologjike dhe shoqërore. Ne do ta shikojmë diturinë e gjuhës si një element të njohjes së njeriut, dhe do të zhvillojmë aftësitë e nevojshme për të analizuar dhe kuptuar të dhënat linguistike bazë.
Objektivat Studimi i Gjuhës është një hyrje në linguistikë, studimi shkencor i gjuhës së njeriut. Ky kurs do t’i konsiderojë gjuhët si sisteme të strukturuara të formës dhe kuptimit, duke patur parasysh gjithashtu aspektet biologjike, psikologjike, kulturore dhe shoqërore të gjuhës dhe përdorimit të saj. Kjo pjesë e Studimit të Gjuhës do të fokusohet në marrëdhënien ndërmjet gjuhës dhe edukimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Gjuha dhe Gjuhësia
2Të folurit dhe të Shkruarit
3Arbitrariteti në Gjuhë
4Mënyrat e Komunikimit
5Karakteristikat e Gjuhës së Njerëzve
6Fonetika
7Fonologjia
8Provim gjysmëfinal
9Morfologjia
10Sintaksa
11Semantika
12Pragmatika
13Linguistikë Historike
14Sociolinguistika
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të analizojë një pasqyrë të modeleve teorike, metodave eksperimentale dhe çështjeve aktuale në linguistikë dhe do të kuptojnë dhe vlerësojnë debatet aktuale shkencore në fushë
2Studentët do të vlerësojnë marrëdhënien ndërmjet të dhënave linguistike e mësimit të gjuhës dhe teorive të mësimdhënies e modeleve
3Studentët do të tregojnë aftësi për të studiuar linguistikën, analizën e diskursit ose çështje të ngjashme në një nivel të avancuar
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 199
Provimi final 11414
Të tjera 2612
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)