Emri i Lëndës : Morfologji e Gjuhës Angleze
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 113-1 B 1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Nëpërmjet kursit të morfologjisë së gjuhës Angleze studentët fitojnë njohuri që do ta bëjnë atë më të ndërgjegjshëm në përdorimin e saktë të formave gramatikore të kësaj gjuhe, të konsolidojnë njohuritë gramatikore të fituara, dhe t'i lartësojnë ato nga pikëpamja cilësore, si dhe të aftësohen për të bërë përgjithësime teorike të domosdoshme për një specialist në këtë fushë.shë.
Objektivat - Të pajisë studentin me njohuri mbi strukturën morfologjike të gjuhës Angleze - Të qartësojë format problematike për studentët Shqipëtarë - Të mundësojë përdorimin e saktë të gjuhës Angleze nga studentët
Programi i Lëndës
JavaTema
1Fjalëformimi në gjuhen angleze.Trajtime të ndryshme teorike të nocionit të fjalës. Klasifikimi i fjalëve në pjesë të ligjëratës.
2Folja dhe vecoritë gramatikore.Kohët e foljeve.Foljet ndihmëse.
3Mënyrat e ndryshme të foljes dhe dallimet me format përkatëse në shqip.Foljet kalimtare.Foljet e rregullta dhe të parregullta.
4Emri dhe kategoritë gramatikore të tij.Gjinia e emrave.Trajta e emrave.
5Përdorimi kryesor i nyjeve në anglisht.Nyjet e pashquara.Nyjet e shquara.
6Disa probleme të klasifikimit dhe vecoritë dalluese të përemrave.Përemrat deftorë.Përemrat lidhorë.
7Mbiemrat. Vështrim përqasës. Kategoritë gramatikore dhe përdorimet kryesore të tyre.Llojet e mbiemrave
8Provim Gjysmëfinal
9Ndajfoljet. Vështrim përqasës. Kategoritë gramatikore dhe përdorimet kryesore të tyre.Ndajfoljet që tregojnë kohëzgjatje.
10Llojet e parafjalëve dhe përdorimet e tyre.Strukturat e parafjalëve.Objekti i parafjalës.
11Llojet e lidhëzave dhe përdorimi i tyre.Lidhëza bashkërenditëseLidhëza nënrenditëse
12Çështje të fjalëformimit në gjuhën AnglezeDerivacionet.Ndërtimi i fjalëve të reja.
13Fjalitë pyetëse.Klasifikimi i fjalive pyetëse.Rendi i gjymtyrëve në fjalitë pyetëse.
14Prezantimi i projekteve
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të përvetësojë funksionin e morfemave gramatikore dhe derivative në gjuhën Angleze
2Të njohë strukturën morfologjike të gjuhës
3Të përdorë saktësisht strukturat e mësuara
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11515
Provimi final 11414
Të tjera 166
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)