Emri i Lëndës : Aftësi Komunikimi I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 115-1 B 1 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs synon të eksplorojë elementet kryesore të komunikimit siç janë: komunikimi unik njerëzor, gjuhën njerëzore dhe perceptimin e vetvetes. Për më tepër ka të bëjë me komunikimin ndërpersonal, komunikimin në grup dhe komunikimin publik pa injoruar disa elemente të të folurit publik, që është, të folurit informativ dhe bindës si dhe praktikën intervistuese. Për t’a bërë kursin më tepër praktik, silabusi përfshin çështje të ndryshme lidhur me komunikimin teknik dhe të biznesit siç është komunikimi në vendin e punës si dhe elemente të ndryshëm të proçesit të kërkimit duke u fokusuar në dokumenta specifike dhe aplikime.
Objektivat Qëllimet kryesore të kursit përfshijnë, por nuk janë të limituara, një kuptim të përgjithshëm të komunikimit të njeriut si shkencë dhe një zgjidhje të ndërveprimeve kompetente si në vendin e punës ashtu dhe në të folurin publik. Si i tillë, në fund të kursit studentët priten të jenë kompetentë të lartë si në komunikimin verbal dhe atë joverbal si edhe në komunikimin e tyre teknik.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Kurs – Filmi ‘Tako prindërit e mi’ PJESA 1: ELEMENTET E KOMUNIKIMIT
2Komunikimi njerëzor: Cfarë dhe Pse/Kapitulli I. Ronald B. Adler dhe George Rodman Understanding Human Communication.
3Perceptimi, Vetvetja dhe Komunikimi/Kapitulli II. Ronald B. Adler dhe George Rodman Understanding Human Communication.
4Gjuha & Dëgjimi/ Kapitulli III,IV. Ronald B. Adler dhe George Rodman Understanding Human Communication.
5Komunikimi joverbal/Kapitulli V. Ronald B. Adler dhe George Rodman Understanding Human Communication. PJESA 2: KOMUNIKIMI NDERPERSONAL
6Të kuptuarit e Marrëdhënieve Ndërpersonale & Përmirësimi i Marrëdhënieve Ndërpersonale/Kapitulli VI, VII. Ronald B. Adler dhe George Rodman Understanding Human Communication. PJESA 3: KOMUNIKIMI NË GRUP
7Natyra e Grupeve & Zgjidhja e Problemeve në Grupe/Kapitulli VIII, IX. Ronald B. Adler dhe George Rodman Understanding Human Communication.
8Provim Gjysmëfinal PJESA 4: KOMUNIKIMI PUBLIK
9Zgjedhja dhe Zhvillimi një Cështjeje & Organizimi dhe Mbështetja/Kapitulli X, XI. Ronald B. Adler dhe George Rodman Understanding Human Communication.
10Prezantimi Mesazhit Tuaj & Të Folurit Informativ & Të folurit bindës/Kapitulli XII, XIII, XIV. Ronald B. Adler dhe George Rodman Understanding Human Communication. PJESA 5: KOMUNIKIMI TEKNIK
11Komunikimi në vendin e punës/Kapitujt 1-6. Lannon, John M. Technical Communication
12Proçesi kërkimor/Kapitujt 7-11. Lannon, John M. Technical Communication
13Struktura, Stili, Grafika DHE Page Design/Kapitujt 12-15. Lannon, John M. Technical Communication.
14Dokumenta specifike dhe aplikime/Kapitujt 16-26. Lannon, John M. Technical Communication.
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori Kërkime individuale dhe projekte Grupi
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët e këtij kursi priten të fitojnë kuptimin teorik të aspekteve më kryesore të komunikimit në nivele të ndryshme: intrapersonal, ndërpersonal, komunikimit masiv.
2Studentët e suksesshëm priten gjithashtu të zotërojnë elementët kryesore të komunikimeve teknike lidhur me komunikimin e biznesit dhe raporteve të hulumtuara.
3Aplikimi i njohurive të sipër përmendura në jetën e tyre të përditshme si edhe shfaqjet e tyre në publik.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte130
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 11212
Gjysmë finale 155
Provimi final 188
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 101
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.04
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)