Emri i Lëndës : Hyrje në Përkthim
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 341-1 C 5 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ndërthurje e teorisë me praktikën
Objektivat Të ngre nivelin dhe kompetencat gjuhësore të studentëve
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çfarë është përkthimi? Strategjitë e përkthimit
2Praktikë Përkthimore: W.Shakespeare “Oh, Mistress mine”, W.Blake: The garden of Love”;
3Njësia e përkthimit. Ndryshimet përkthimore
4Praktikë Përkthimore: R. Burns, R. Frost, E. A. Poe (poezi)
5Analiza e kuptimit . Barasvlefshmëria dinamike dhe marrësi i mesazhit
6Përkthimi dhe përkatësia gjuhësore
7Praktikë Përkthimore: K.Chopin:A pair of Silk Stockings; R.L Stwenson “The marry man” (part 1)
8Përsëritje & Provim Gjysmëfinal
9Lloji i teksit në përkthim . Regjistri i tekstit në përkthim
10Praktikë Përkthimore: F. Kafka “First Srrow”, S. Becket “Still”
11Teksti, gjinia dhe ndryshimet e ligjërimit në përkthim . Agjentët e pushtetit në përkthim
12Praktikë Përkthimore: L. Pirandello “ War”, J. Addison”The spectator” (The cries of London)
13Ideologjia dhe përkthimi . Përkthimi në periudhën e teknologjisë së informacionit
14Përkthimi dhe terminologjia
15Praktikë Përkthimore: D. Lessing: A Mild Attack of Locusts
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohja e studentëve me disiplinën e përkthimit
2Pajisja e studentëve me njohuritë bazë në fushën e përkthimit
3Ndërgjegjësimi i studentëve për rëndësinë e përkthimit në ditët e sotme
4Përftimi i kompetencave përkthimore dhe analizës së përkthimit
5Njohja me shpejtësinë e përkthimit të teksteve dhe konkurencën e tregut
6Ngritja e nivelit gjuhësor tek studentët
7Aftësimi i studentëve për të përkthyer tekste të fushave të ndryshme
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 130
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11515
Gjysmë finale 122
Provimi final 122
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)