Emri i Lëndës : Analizë Teksti I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 211-1 B 3 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi analize teksti inkurajon lexim te avancuar dhe aftesine e te shkruarit per lloje te ndryshme tekstesh: tregime, raporte, poezi, materiale akademike, artikuj, broshura etj. Kursi kerkon nga studentet qe te arrijne nje nivel te larte te rrjedhshmerise te folur dhe te shkruar ne anglisht, keshtu qe 4 aftesite praktike do te zhvillohen si tekste qe jane studiuar.
Objektivat - Ti japesh studenteve motivimin dhe aftesite e kerkuara per te perparuar nivelin e anglishtes per 4 aftesite. - Studentet te jene te sigurt ne trajtimin dhe analizimin kritik te llojeve te ndryshme te teksteve per nivelin e avancuar.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Paraqitja. Tekstet. Analizat, Lexim, te kuptuarit dhe vezhguarit kapitulli 1.E shkuara e kryer.
2Kuptimi dhe analizimi I leximit kapitulli 2. Shkrimi I letrave zyrtare. Llojet e fojleve. Plotesimi ne format e aplikimit.
3Kuptimi dhe analizimi I leximit kapitulli 3. Të kuptuarit e qëndrimit të folësit. Kushtet
4Artikuj gazete. Kapitulli 4 Forma -ing, Infinitivi.
5Klauzolat relative .Shkrimi I letrave formale Kapitullli 5
6Pershkrimi I vendeve. Travel writing. Shkrimi I udhetimit. Dizenjimi I nje broshure udhetimi. Kapitulli 6
7Forma pasive. Kapitulli 7
8Provim Gjysmëfinal
9Raporti I shkrimit dhe analizimit. Format e te ardhmes. Kapitulli 8 Kuptimi I leximit. Kushtet , Perseritje
10Shkrimi i artikujve per te shprehur opinionet. Kapitulli 9, analizat.
11Diskutime dhe debate (ne te shkruar dhe te folur). Kapitulli 10 analize teksti.
12Krahasimet dhe preferencat. Kapitulli 11, analize teksti.
13Analize poezie, kritike dhe kompozim1. Kapitulli 12 analize teksti.
14Kapitulli 13 analize teksti. Shkaku I ankeses. Kompozim poezie dhe analize 2.
15Kapitulli 14 analize teksti, përsëritje.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentet qe kane folur, shkruar, degjuar dhe lexuar ne nivelin e avancuar.
2Studentet qe kane qene te motivuar per te patur nje qendrim te vazhdueshem ne mesimin e gjuhes angleze.
3Nxënësit të jenë të rehatshme në trajtimin dhe analizimin e një shumëllojshmëri të gjerë të llojeve te teksteve
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 2510
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)