Emri i Lëndës : Aftësi Komunikimi I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 115-2 B 1 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi ka si qëllim të eksplorojë elementët kryesorë të komunikimit: komunikimin njerëzor, gjuhën, vetëperceptimi, komunikimi interpersonal, komunikimi në grup, komunikimi publik (duke përfshirë të folurit, intervistat, detatimin). Do ti kushtohet rëndësi gjithashtu komunikimit të biznesit praktik dhe dokumentimit të tij.
Objektivat Të kuptojnë shkencën e përgjithshme të komunikimit njerëzor dhe të bëhen kompetentë më të mirë në komunikimin interpersonal dhe public ( të folur dhe të shkruar)
Programi i Lëndës
JavaTema
1 Hyrja e lëndës, Çfarë është komunikimi ?, Tre nivelet e të kuptuarit (Alan Barker, Improve Your Communication Skills)
2Komunikimi njerëzor; Llojet e komunikimit (chp. 1, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
3Funksionet e Komunikimit, Aftësitë e Komunikimit (chp. 1, Ronald B. Adler and George Rodman,Understanding Human Communication)
4Perceptimi, vetja dhe komunikimi,Funksionet e Komunikimit, Aftësitë e Komunikimit (chp. 2, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
5Perceptimi, vetja dhe komunikimi,Funksionet e Komunikimit, Aftësitë e Komunikimit (chp. 2, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication
6Natyra e gjuhës, Funksionet e Komunikimit, (chp. 3, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
7Aftësitë e Komunikimit (chp. 3, Ronald B. Adler and George Rodman,Understanding Human Communication)
8Provim Gjysmëfinal
9Dëgjim (chp. 4, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
10Keqkuptime të dëgjimit (chp. 4, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication
11Komunikimi jo verbal (chp. 5, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication (Urmila Rai, English language communication skills)
12Komunikimi jo verbal (chp. 5, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication (Urmila Rai, English language communication skills)
13Kuptimi i marrëdhënieve ndërpersonale (chp.6, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication),(Andi Green, Effective Personal Communication skills for Public relations)
14Kuptimi i marrëdhënieve ndërpersonale (chp.6, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication),(Andi Green, Effective Personal Communication skills for Public relations)
15Përmirësimi i marrëdhënieve ndërpersonale (chp.7, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori Kërkime individuale dhe projekte në grup
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Një kuptim i intrapersonal, ndërpersonal, dhe komunikimit masiv dhe çështjet teorike që përbëjnë bazën e tyre
2Një aftësi për të bërë aplikimin praktik të aftësive të komunikimit në kërkim dhe në të folurën bindëse dhe efektive
3Një kuptim i aftësive të komunikimit të biznesit i shoqëruar me praktikë: intervistimi, memorandume, konkluzione, duke arritur në nivele të larta.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 11212
Gjysmë finale 155
Provimi final 188
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 101
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.04
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)