Emri i Lëndës : Aftësi Komunikimi I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 115-1 B 1 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi ka si qëllim të eksplorojë elementët kryesorë të komunikimit: komunikimin njerëzor, gjuhën, vetëperceptimi, komunikimi interpersonal, komunikimi në grup, komunikimi publik (duke përfshirë të folurit, intervistat, detatimin). Do ti kushtohet rëndësi gjithashtu komunikimit të biznesit praktik dhe dokumentimit të tij.
Objektivat Të kuptojnë shkencën e përgjithshme të komunikimit njerëzor dhe të bëhen kompetentë më të mirë në komunikimin interpersonal dhe public ( të folur dhe të shkruar)
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në lëndë. Komunikimi joverbal. Video ‘’Tërheqja’’ (shadoëtheatre BGT 2013). Aftësi prezantuese bazë.
2Komunikimi njerëzor, si dhe pse? Kapitulli 1 Ronald B. Adler and George Rodman Kuptimi i Komunikimit Njerëzor
3Vetëperceptimi. Kapitulli 2 Ronald B. Adler and George Rodman Kuptimi i Komunikimit Njerëzor
4Gjuha dhe dëgjimi. Kapitulli III, IV. Ronald B. Adler and George Rodman Kuptimi i Komunikimit Njerëzor.
5Komunikimi joverbal. Kapitulli V Ronald B. Adler and George Rodman Kuptimi i Komunikimit Njerëzor. Komunikimi ndërvetjak PJESA 2: KOMUNIKIMI NDERPERSONAL
6Të kuptuarit dhe përmirësimi i marrëdhënieve ndërvetjake. Kapitulli VI,VII. Ronald B. Adler and George Rodman Kuptimi i Komunikimit Njerëzor. Komunikimi në grup. PJESA 3: KOMUNIKIMI NË GRUP
7Grupet dhe zgjidhja e problemeve në grup. Kapitulli VIII, IX. Ronald B. Adler and George Rodman Kuptimi i Komunikimit Njerëzor.
8Provim Gjysmëfinal
9Zgjedhja dhe zhvillimi I një teme. Organizimi dhe mbështetja. Kapitujt X, XI Ronald B. Adler and George Rodman Kuptimi i Komunikimit Njerëzor.
10Prezantimi i një mesazhi, komunkimi informativ dhe bindës. Kapitujt XII, XIII, XIV. Ronald B. Adler and George Rodman Kuptimi i Komunikimit Njerëzor. Pjesa 5: Komunkimi teknik
11Komunkimi në vendin e punës. Kapitujt 1-6 Lannon, John M. Komunikimi teknik
12Teknikat e kërkimit. Kapitujt 7-11 Lannon, John M. Komunikimi teknik
13Struktura, stili dhe dizenjo grafike. Kapitujt 12-15. Lannon, John M. Komunikimi teknik
14Dokumentat dhe aplikimi i tyre. Kapitujt 16-26. Lannon, John M. Komunikimi teknik
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori Kërkime individuale dhe projekte në grup
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët përfitojnë njohuri mbi kuptimin teorik të elementëve kryesorë të komunkimit ( personale, nderpersonale, komunikimi masiv, etj)
2Studentët bëhen të komptentë në aftësitë kryesore të komunkimit të studiura duke përfshirë atë teknik dhe komunikimin e biznesit
3Të aplikojnë aftësitë e studiuara në jetën e përditshme dhe në ambjentet e punës
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte130
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 11212
Gjysmë finale 155
Provimi final 188
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 101
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.04
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)