Emri i Lëndës : Përkthim Terminologjie
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 342-1 C 6 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë i jep studentit mundësi të praktikojë aftësitë e tij përkthimore në fushën e politikës dhe të diplomacisë.
Objektivat Kjo lëndë ka si qëllim ta aftësojë studentin në përkthimin e termave dhe të terminologjisë juridike.
Programi i Lëndës
JavaTema
2Organizatat ndërkombëtare
3Diplomacia dhe tekstet diplomatike
4Luftrat
5Marrëveshjet ndërkombëtare
6Marrëveshjet ndërkombëtare
7Sistemet politike dhe të qeverisjes
8Provim gjysmëfinal
9Marrëveshjet qeveritare
10Konferenca ndërkombëtare
11Artikuj me karakter politik
12Artikuj me karakter politik
13Artikuj me karakter politik
14Artikuj me karakter politik
15Përmbledhje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të jenë në gjendje të përkthejnë tekste politike nga anglishtja në shqip
2Të jenë në gjendje të përkthejnë tekste politike nga shqipja në anglisht
3Të kenë njohuri të mjaftueshme mbi terminologjinë politike
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize110
Projekte39
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final44
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final56
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 339
Gjysmë finale 188
Provimi final 11212
Të tjera 144
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)