Emri i Lëndës : Stilistikë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 222-1 B 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimi i këtij kursi është fokusimi i marrëdhënies ndërmjet stilit dhe stilistikës, qëllimit të stilistikës dhe implikimeve të kontekstit. Interpretimi i teksteve letrare dhe jo-letrare të ekzaminuara përfshin morfologjinë, semantikën, sintaksën dhe pragmatikën.
Objektivat Kursi ka për qëllim të aftësojë studentët në aplikimin e stilit të duhur për qëllime të ndryshme në situata po aq të ndryshme. Të aftësojë studentët të analizojnë tekste letrare duke investuar njohuritë e tyre linguistike, semantike dhe pragmatike duke shpalosur qëllimin apo mesazhin e këtij teksti.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Stilistikë dhe qëllimet
2Stili dhe variacionet
3Stili dhe variacionet
4Gjuha dhe Stili
5Gjuha dhe Stili
6Stili në Letërsi
7Teksti dhe Diskursi
8Provim Gjysmëfinal
9Perspektivat në të Kuptuarit
10Perspektivat në të Kuptuarit
11Gjuha e përfaqësimit letrar
12Perspektivat në interpretimin letrar
13Stilistika dhe perspektivat ideologjike
14Stilistika dhe perspektivat ideologjike
15Përmbledhje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët janë të aftë të kuptojnë rolin e stileve të ndryshme
2Studentët janë të aftë të njohin stile të ndryshme të gjuhës së folur dhe asaj të shkruar
3Studentët janë të aftë të prodhojnë pjesë në stile të ndryshme
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 199
Provimi final 11414
Të tjera 2612
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)