Emri i Lëndës : Hyrje në Gjuhësi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 104-1 A 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs është një hyrje në teorinë dhe metodologjinë e linguistikës, që është studimi shkencor i gjuhës. Studentët do të mësojmë rreth degëve kryesore dhe aplikimeve të linguistikës –fonetikën, fonologjinë, morfologjinë, sintaksën dhe semantikën –duke eksploruar natyrën komplekse të gjuhës së njeriut nga perspektivat biologjike dhe shoqërore. Ne do ta shikojmë diturinë e gjuhës si një element të njohjes së njeriut, dhe do të zhvillojmë aftësitë e nevojshme për të analizuar dhe kuptuar të dhënat linguistike bazë.
Objektivat Studimi shkencor i gjuhës së njeriut. Ky kurs do t’i konsiderojë gjuhët si sisteme të strukturuara të formës dhe kuptimit, duke patur parasysh gjithashtu aspektet biologjike, psikologjike, kulturore dhe shoqërore të gjuhës dhe përdorimit të saj. Kjo pjesë e Studimit të Gjuhës do të fokusohet në marrëdhënien ndërmjet gjuhës dhe edukimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në disiplinën e gjuhësisë _ Gjuha njerëzore dhe funksionet e saj _ Disiplinat kryesore mikro - gjuhësore dhe makro- gjuhësore
2Morfologjia : Studimi i strukturës së fjalës ; morfema
3Morfologjia : analizë në nivel të fjalës; fjale-formimet; para- dhe prapa-shtesimi ( ushtrime të përzgjedhura )
4Fonetika dhe Transkriptimi fonemik _ Fonologjia : studimi i strukturës së tingujve - fonema
5Fonetika _ Fonologjia : ( ushtrime të përzgjedhura )
6Sintaksa : Studimi i strukturës së fjalisë
7Sintaksa _ analiza e fjalisë e sifjalisë; pema sintaksore ( ushtrime të përzgjedhura )
8Provim Gjysmëfinal
9Variacionet gjuhësore: stilet, dialektet, variantet
10Semantika : Studimi i kuptimit gjuhësor ; sema
11Semantika : compositionality; entailment; presupposition ( ushtrime të përzgjedhura )
12Pragmatika: Studimi i përdorimit të gjuhës dhe komunikimit; _akti ligjërimor
13Pragmatika : lokucionet, deixis , referenca ( ushtrime të përzgjedhura )
14Përsëritje
15Projektet
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët njihen me konceptet themelore të gjuhësisë
2Studentët pajisjen me njohuritë bazë mbi disiplinat mikro - gjuhësore
3Studentët ndërgjegjësohen mbi çështjet gjuhësore dhe zgjidhjen e ushtrimeve për çdo nëndisiplinë
4Studentët fitojnë kompetencë dhe aftësi të plota në dallimin mes disiplinave
5Studentët aftësohen në analizën dhe gjykimin e hollë në çështjet mikro - gjuhësore
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11010
Gjysmë finale 11515
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 135
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.4
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)