Emri i Lëndës : Sisteme të Informimit dhe Komunikimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 141-1 E 1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda ka për synim kryesor të pajisë studentët me njohuri rreth sistemeve informatike dhe simdomos atyre të informimit e komunikimit.
Objektivat - Të pajisë studentin me njohuri mbi sistemet e softwareve aplikative si spreadsheet, presentation dhe database - Të mundësojë përdorimin e internetit e maileve dhe blogjeve si mjet komunikimi dhe informimi
Programi i Lëndës
JavaTema
1Bazat e kompjuterit dhe te teknologjise,hyrje ne Windows 10
2Ekzekutimi dhe menaxhimi i aplikacioneve
3File Exporer / Skedari i Windows-it
4Perdorimi i Cortana,Shfletimi i web me Edge
5Punimi me Mail,People,Calendar dhe me Bundled App
6Cilesimet esenciale dhe personalizimi,Instalimi i app.
7Provimi gjysmëfinal
8Cilesimet e llogarive
9Sharing,Backing Up,Restoring dhe Updating
10Përdorimi i Microsoft Word
11Përdorimi i Microsoft Word
12Përdorimi i Microsoft Word
13Përdorimi i Microsoft Power Point
14Përdorimi i Microsoft Power Point
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Përdorimi i disa programeve të MS Office
2Perdorimi i Windows 10
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 080
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 11919
Ngarkesa totale e orëve 113
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.52
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)