Course Title : Theories of Teaching and Learning
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
EDU 413-1 B 1 3 1 0 3.50 6
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language English
Course Level
Description Ky kurs pajis studentët me njohuri të avancuara rreth teknikave dhe teorive të ndryshme që mund të përdoren gjatë shërbimit të këshillimit.
Objectives Objektivi i këtij kursi është të sigurojë informacionin e duhur rreth teorisë dhe teknikave të këshillimit për të shpjeguar fuqitë dhe dobësitë e secilit prej tyre dhe të vlerësojë teoritë si një njësi.
Course Outline
WeekTopics
1Introduction to the course. Concepts of learning and teaching. (Illeris, ch1, Prichard, ch1)
2Behaviorist Theories of Learning. Pavlov’s Classical Conditioning. Skinner’s Operant Conditioning. Educational Applications (Prichard, ch 2, Taylor, ch 3)
3Cognitive Development theories of learning: Piaget’s theory. Information processing theory. (Prichard, ch 3, Taylor, ch 2)
4Social Learning Theories and their Application (Taylor, ch 6)
5Constructivism: Learning principles. Situated Learning. Applications of Constructivism and Situated –Learning (Prichard, ch 3)
6Brain-based Teaching and Learning. Structure, memory, retention, and transfer of learning. (Prichard, ch 7)
7Concept learning, Critical thinking and Problem-solving (Taylor, ch 11—12)
8Midterm exam
9Emotions and motivation in learning. Classroom implications (Taylor ch 2)
10Theories of intelligence. Gardner’s multiple intelligences. Emotional Intelligence (Prichard, ch 4, Taylor ch 10)
11Individual variation: Learning styles and preferences. Learning difficulties. (Prichard, ch 5-6, Taylor, 16)
12Contemporary theories of learning. Pragmatism: a learning theory for the future. Multiple approaches to understanding. (Illeris, ch 5)
13Contemporary theories of learning. Biographical learning – within the new lifelong learning discourse (Illeris, ch 8)
14Strategies for improving memory and teaching social skills (Taylor, ch 17-18)
15Students' presentations
16Final exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Be able to describe the basic principles of human learning and development
2Demonstrate knowledge of the major learning and instructional theories
3Understand theories of motivation and intelligence and their applications to the classroom
4Apply learning and instructional theories to a variety of educational situations
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms125
Quizzes00
Projects120
Term Projects330
Laboratory00
Attendance00
Contribution of in-term studies to overall grade75
Contribution of final examination to overall grade25
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16464
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14456
Assignments 400
Midterms 11212
Final examination 11414
Other 000
Total Work Load 146
Total Work Load / 25 (hours) 5.84
ECTS 6

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)