Course Title : Development Psychology
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
PSD 471-1 A 1 3 1 0 3.50 6
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language English
Course Level
Description Mësimi i perspektivave të mëdha në psikologji si ato që zbatohen për fazat e zhvillimit të veçanta. Të eksplorosh mënyrat e sjelljes njerëzore dhe të parashikuara nga këto teori. Kuptimi i dallimeve mes perspektivave
Objectives Ky kurs ofron piketa të zhvillimit njerëzor nga ngjizja në adoleshencë. Qëllimi është të ndihmojë studentët të fitojnë njohuri për zhvillimin fizik, njohës, emocionaldhe social të qenieve njerëzore në këtë hapësirë. Studentët do të integrojnë eksperiencat e tyre personale dhe vëzhgimet e tyre të zhvillimit njerëzor me përmbajtjen e këtij kursi dhe bëjnë lidhje të dobishme në arsim.
Course Outline
WeekTopics
1History, Theory, and Research Strategies
2Genetic and Environmental Foundations
3Human prenatal development
4Physical growth and motor development in 0-2 years old children
5Physical growth and motor development and disabilities in early and middle childhood
6Brain and perceptual development
7The first two years: psycho-social development
8Midterm exam
9Physical and Cognitive development in early childhood
10Emotional and social development in early and middle childhood
11Piaget’s theory of cognitive development in 2-7 years old children
12Piaget’s theory of cognitive development in school aged children
13Piaget’s theory of cognitive development in late childhood
14Behavioral interventions in childhood and adolescence
15Group presentations
16Final exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Description of key terminology, the main areas in psychology and development settings
2 Difference to understand the relationship between emotional development and physiology connoisseurs
3Acquisition of knowledge about human behavior and personality or personal relationships
4Understanding the modes of psychological theories
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms140
Quizzes00
Projects00
Term Projects00
Laboratory00
Attendance00
Contribution of in-term studies to overall grade40
Contribution of final examination to overall grade60
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16464
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14342
Assignments 000
Midterms 12424
Final examination 13030
Other 000
Total Work Load 160
Total Work Load / 25 (hours) 6.4
ECTS 6

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)