Course Title : Theories of Teaching and Learning
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
EDU 413-1 B 1 3 1 0 3.50 6
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language English
Course Level
Description Ky kurs pajis studentët me njohuri të avancuara rreth teknikave dhe teorive të ndryshme që mund të përdoren gjatë shërbimit të këshillimit.
Objectives Objektivi i këtij kursi është të sigurojë informacionin e duhur rreth teorisë dhe teknikave të këshillimit për të shpjeguar fuqitë dhe dobësitë e secilit prej tyre dhe të vlerësojë teoritë si një njësi.
Course Outline
WeekTopics
1The classroom context for teaching and learning
2The child’s disposition to learn
3Learning as a practical activity
4Matching teaching to learning
5The psychological and sociological contribution to learning
6Organizing teaching to promote learning
7Teaching theories, Watching Ron Clark story
8Midterm exam
9The professional authority of the teacher
10The teacher’s responsibility for learning
11Learning theories: Skinner, Bandura, Kelly, Rotter & Mischel
12Humanistic/Existential theories
13Dis-positional theories
14Psycho-dynamic theories
15Course wrap up and evaluation.
16Final exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1To explain the relationship between the concepts of teaching and learning;
2To explain the effects of environmental factors;
3To explain the development of personality through examples;
4To explain the structure of teaching and learning process.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms130
Quizzes00
Projects00
Term Projects00
Laboratory00
Attendance110
Contribution of in-term studies to overall grade40
Contribution of final examination to overall grade60
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16464
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14456
Assignments 0180
Midterms 188
Final examination 11212
Other 000
Total Work Load 140
Total Work Load / 25 (hours) 5.6
ECTS 6

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)