Master i Shkencave në Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Koordinator i programit

 

Dr. Isa Erbas
[email protected]

Bordi Shkencor


Dr. Isa Erbas [email protected] 
 
Dr. Ilda Poshi [email protected] 
 
Dr. William Martin [email protected]
 
 


Masteri shkencor në gjuhë dhe letërsi është organizuar në mënyrë të tille që studentët të hulumtojnë mbi letërsinë, folklorin, historinë dhe kulturën e gjuhës angleze. Në këtë program masteri gjuha angleze është gjuhë e detyrueshme e kursit; zhvillimi historik i gjuhës dhe i letërsisë, marrëdhëniet midis gjuhës dhe të menduarit si dhe marrëdhëniet midis gjuhës dhe kulturës do të shihen në këndvështrime komplekse. Kurset e avancuara në letërsi dhe kulturë ndërthuren me elementin gjuhësor-kërkimor. Analiza gjithëpërfshirëse, kritika letrare dhe krijimtaria artistike janë pjesë e programit. Të diplomuarit angazhohen në aktivitete profesionale- kërkimore dhe motivohen për studime të mëtejshme në fushën përkatëse. Mësimi zhvillohet në gjuhën angleze dhe zgjat dy vjet. Programi përmban 120 ECTS dhe përbëhet nga 13 lëndë, 1 projekt dhe finalizohet me një punim shkencor akademik.

Kohëzgjatja e studimeve

Master i Shkencave në Gjuhë dhe Letërsi Angleze  përbëhet nga dy vite akademike të ndara në 4 semestra

Numri i Krediteve (Sistemi Evropian i Transferimit të Krediteve)

Master i Shkencave në Gjuhë dhe Letërsi Angleze përbëhet nga 120 ECTS, 1 ECTS=25 ORË

Titulli i Diplomës

Në përfundim të programit , studentëve u jepet Diplomë Master - Master Shkencor  në Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Mundësitë e Punësimit

Të diplomuarit e programit Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze mund të kryejnë detyrat e mëposhtme:

  • Pedagog / Mësues në shkolla publike dhe / ose private të çfarëdo profili
  • Përkthyes në administratën publike dhe/ose organizata vendase dhe/ose ndërkombëtare
  • Akademik në Universitet
  • Ndërmjetësues komunikimi në kompani publike e private që ushtrojnë veprimtari ekonomike e tregtare me palë anglishtfolëse
  • Përkthyes dhe/ose redaktues në media
  • Komunik ues ndërkulturor në fushën e turizmit
  • Specialist i marrëdhënieve ndërkulturore në organizata qeveritare dhe/ose OJF të ndryshme
  • Mediator i marrëdhënieve midis vendit tonë dhe vendeve të huaja në institucione publike dhe/ose private

 

Semestri

1

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ELL 411 Letërsi dhe Kulturë Angleze English B 64 88 4.00 6
2 ELL 413 Letërsia dhe Kultura Amerikane English B 64 87 4.00 6
3 ELL 415 Letërsi Post-Koloniale English B 64 79 4.00 6
4 ELL 401 Qasje në Kritikën Letrare English A 64 76 4.00 6
5 English Elective English D 0 0 4.00 6
Gjithsej 256 330 20 30

Semestri

2

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ELL 416 Zhvillimi i Novelës Angleze English B 64 79 4.00 6
2 ELL 422 Poezia Angleze English B 64 79 4.00 6
3 ELL 424 Studime në Dramë English B 64 91 4.00 6
4 English Elective English D 0 0 4.00 6
5 English Elective English D 0 0 4.00 6
Gjithsej 192 249 20 30

Semestri

3

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ELL 511 Seminar Pasuniversitar English C 64 137 4.00 8
2 ELL 531 Projekt English E 64 156 4.00 9
3 ELL 521 Teoria e Gjuhësisë English A 64 79 4.00 6
4 ELL 501 Metoda Kërkimore English A 64 111 4.00 7
Gjithsej 256 483 16 30

Semestri

4

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ELL 510 Tezë English F 16 732 1.00 30
Gjithsej 16 732 1 30

Lëndët me zgjedhje

Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
ELL 432 Autobiografi dhe Letërsi Artistike English D 64 87 4.00 6
ELL 435 Vepra e Shekspirit English D 64 87 4.00 6
ELL 440 Studime të Avancuara në Përkthim English D 64 86 4.00 6
ELL 442 Letërsia Fantastiko - shkencore English D 64 87 4.00 6
ELL 431 Psikolinguistikë English D 64 88 4.00 6
ELL 433 Letërsia dhe Kultura Mesjetare English D 64 77 4.00 6