Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Koordinator i programit

 

Dr. Isa Erbas
[email protected]

Bordi Shkencor


Dr. Isa Erbas [email protected] 
 
Dr. Ilda Poshi [email protected] 
 
Dr. William K. Martin wmartin@beder.edu.al
 
 

Kohëzgjatja e studimeve

Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze përbëhet nga tre vite akademike të ndara në gjashtë semestra

Numri i Krediteve (Sistemi Evropian i Transferimit të Krediteve)

Sistemi Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze pëbëhet nga 180 ECTS, 1 ECTS=25 ORË

Titulli i Diplomës

Në përfundim të programit, studentëve u jepet Diplomë Bachelor - Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Mundësitë e Punësimit

Të diplomuarit e programit Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze mund të kryejnë detyrat e mëposhtme:

  • Mësues të Gjuhës Angleze në shkolla publike dhe/ose private, profili cikël i ulët
  • Përkthyes në administratën publike dhe/ose organizata vendase dhe/ose ndërkombëtare
  • Punonjës kërkimor në universitet
  • Ndërmjetësues komunikimi në kompani publike e private që ushtrojnë veprimtari ekonomike e tregtare me palë anglishtfolëse
  • Përkthyes dhe/ose redaktues në media
  • Komunikues ndërkulturor në fushën e turizmit
  • Specialist i marrëdhënieve ndërkulturore në organizata qeveritare dhe/ose OJF të ndryshme
  • Mediator i marrëdhënieve midis vendit tonë dhe vendeve të huaja në institucione publike dhe/ose private

Semestri

1

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ELL 111 Aftësi Gjuhësore Akademike I English B 80 88 5.00 7
2 ELL 101 Hyrje në Letërsi English A 48 77 3.00 5
3 ELL 115 Aftësi Komunikimi I English B 48 41 3.00 4
4 ELL 113 Morfologji e Gjuhës Angleze English B 48 79 3.00 5
5 CMP 141 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Albanian, English E 48 85 3.00 5
6 ALB 101 Gjuhë Shqipe I Albanian B 64 64 4.00 5
Gjithsej 336 434 21 31

Semestri

2

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ELL 112 Aftësi Gjuhësore Akademike II English B 80 88 5.00 7
2 ELL 104 Hyrje në Gjuhësi English A 48 77 3.00 5
3 ELL 116 Aftësi Komunikimi II English B 48 62 3.00 4
4 ELL 122 Anglishtja përmes Poezisë dhe Dramës English C 48 73 3.00 5
5 ELL 102 Shkrim Akademik English A 48 78 3.00 5
6 ALB 102 Gjuhë Shqipe II Albanian B 64 62 4.00 5
Gjithsej 336 440 21 31

Semestri

3

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ELL 211 Analizë Teksti I English B 64 44 4.00 5
2 ELL 213 Sintaksë e Gjuhës Angleze English B 48 73 3.00 5
3 ELL 215 Letërsi Angleze I English B 48 88 3.00 5
4 SFL 201 Gjuhë Spanjolle I Spanish D 48 73 3.00 5
5 PSY 101 Hyrje në Psikologji English A 64 62 3.50 5
6 English Elective English D 0 0 2.00 3
Gjithsej 272 340 18.5 28

Semestri

4

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ELL 212 Analizë Teksti II English B 64 47 4.00 5
2 ELL 202 Gjuhësi e Aplikuar English A 64 61 4.00 5
3 ELL 216 Letërsi Angleze II English B 48 77 3.00 5
4 ELL 214 Leksikologji e Gjuhës Angleze English B 48 73 3.00 5
5 ELL 222 Stilistikë English B 48 73 3.00 5
6 SFL 202 Gjuhë Spanjolle II Spanish E 48 76 3.00 5
Gjithsej 320 407 20 30

Semestri

5

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ELL 313 Letërsi Amerikane I English B 48 78 3.00 5
2 ELL 315 Histori dhe Kulturë Britanike English B 64 55 4.00 5
3 ELL 311 Variante të Anglishtes English B 48 65 3.00 5
4 ELL 341 Hyrje në Përkthim English C 64 61 4.00 5
5 Albanian Elective English D 0 0 9.00 7
6 English Elective English D 0 0 2.00 3
Gjithsej 224 259 25 30

Semestri

6

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ELL 314 Letërsi Amerikane II English B 48 78 3.00 5
2 ELL 312 Histori dhe Kulturë Amerikane English B 64 62 4.00 5
3 ELL 318 Sociolinguistikë English B 48 73 3.00 5
4 ELL 342 Përkthim Terminologjie English C 64 62 4.00 5
5 ELL 316 Provim përfundimtar/ Punim i diplomës English F 48 77 3.00 5
6 English Elective English D 0 0 2.00 3
Gjithsej 272 352 19 28

Lëndët me zgjedhje

Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
COM 353 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërpersonal Albanian D 48 77 3.00 5
ELL 255 Anglishte Biznesi English D 48 72 3.00 5
ELL 258 Studime Britanike English D 48 78 3.00 5
AFL 201 Gjuha Shqipe për të Huajt III Albanian D 48 78 3.00 5
ELL 251 Gjuha dhe Kultura English D 48 73 3.00 5
ELL 356 Studime Amerikane English D 48 62 3.00 5
ELL 252 Letërsi Shqipe English D 48 73 3.00 5
ELL 351 Vepra e Shekspirit English D 48 69 3.00 5
ELL 357 Historia e Kritikës Letrare English D 48 73 3.00 5
SFL 201 Gjuhë Spanjolle I Spanish D 48 73 3.00 5
AFL 202 Gjuha Shqipe për të Huajt IV Albanian D 48 78 3.00 5
AFL 101 Gjuhë Shqipe për të Huajt I Albanian D 48 78 3.00 5
AFL 102 Gjuhë Shqipe për të Huajt II Albanian D 48 78 3.00 5
SFL 202 Gjuhë Spanjolle II Spanish E 48 76 3.00 5
SFL 301 Gjuhë Spanjolle III Spanish E 48 73 3.00 5
AFL 301 Gjuha Shqipe për të Huajt V Albanian D 48 78 3.00 5
FFL 201 Gjuhë Frënge I Albanian D 48 77 3.00 5
FFL 301 Gjuhë Frënge III Albanian D 48 78 3.00 5
FFL 202 Gjuhë Frënge II Albanian D 48 79 3.00 5